Song Sleuth

 • Products
 • Culture
 • Team
 • Contact
Menu
-´´'˚'´˙'˚´´˚'''˚´'˚' ˚'˚'´˚''-'˚''˚˚˚''˚-˚˚-'–-----˚˚--˚'-'''˚---˚--–˚˚'-–-–˚-˚˚'-'˚˚˚''-''–-˚'-˚'˚'˚´'˚˚''´'´˚''´´'˚-˙-´'´'''˚'´'-'-'–´-˚-˚-'-´˚'--₩
'˚--´˚˚-˚˚˙'´'˙'-'´˚'˚˚-'˚˚˚˚-´'-'˚´'´˚----–˚˚–'–'˚'˚˚----–´˚-'--'ª˚˚˚-˚-˚˚˚'˚´–-–˚'˚˚˚˚˚'˚˚´´´´˚˚˙´˚˚˚'-˚'-'´˙-´˚˚˚ ´˙˙''˚˚´˚'˚--˚˚-''˚'˚˚–'˚–˚˚–˚–-₩
'˚''˚˚''˚'-–´'˚'´'˚˚˚˚´-'˚˚''˚-˚´˚-'´–˚--'˚˚˚'˚¬–˚-–˚-´--˚˚-˚–-˚-'-˚-˚–-˚–---˚˚-'--˚''˚'˚˚'--'''´'˚˚''˚'˚´'˚'˚'''''˚´˚´˚´˚˚-'´''–˚˚'--˚˚-´˚˚˚----–-˚–₩
´''''˚''-''-'˚˚--˚´´´-˚'''''-˚-˚˚´-'-˚-¬–-–˚-¬----˚-˚–˚'˚˚-˚–˚–--'------˚–-˚˙'-˚--˚˚'˚˚-˚˙˚'-''˚''-'˚''˚'´˚˚''´''´''˚'´˙'''˚˚´˚˚-˚˚˚-˚'-'–'''˚´-˚'˚-´₩
˚˚˚˚˚''''˚'-˚-´˚˚˚˚˚˚'˚'˚˚˚'˚˚'–˚-˚---–¬-¬˚–¬–––---¬--˚'-˚˚˚-˚-˚˚-------˚˚--˚–---˚–˚˚˚˚'´--˚''´˚''˚˚˚˚'˚''''´´''˚˚'´'´''˚˚˚'''˚-'–˚'–˚–˚˚'˚-˚˚-'–˚''-₩
''´˚˚'''–'˚˚-˚˚'˚-'´˚˚˚'–'˚˚–´--–---˚-–¬¬ªª–¬–¬–-–¬-¬-˚'--–¬-----'˚--˚˚˚---˚¬-˚-˚˚˚''˚-˚˚˚'˚'˚˚'˚-˚''-˚'''''˙'˚'˚´˚´˚˚˚˚'˚˚'˚˚˚-˚-'-˚-˚--˚˚˚''˚''˚-'–₩
˚''''-''-˚˚˚'-˚-''˚'˚´---''˚'--'–––––––-ª–¬¬–ª¬ª¬¬ª–ª¬-––--–-''-----–˚--˚-–˚–˚˚--˚'-˚--'˚-''''˚˚'˚'-'˚˚˚'-˚´´˚'´˚˚˚´'˚'˚˚-´˚˚-˚˚''˚--'---––˚˚-'-˚''˚'₩
˚˚'''´˚˚´'´˚˚˚'˚˚˚˚˚˙´''-˚-˚˚˚'-----––^-––¬–ª¬¬¬–ªª¬¬–¬¬¬– émwŧ‡¬–––¬˚-–'¬–––---˚˚´-˚˚'´'''˚'-'˚'–-˙´˚-˚´-˚´˙''˚'''˚˚˚--'˚´´'''˚˚'˚˚-˚-''˚˚''˚'-˚˚--'₩
´˚''-''''˚˚˚˚˚'˚´'˚˚˚-´˚˚˚-˚˚˚˚˚--–¬–¬–¬ªª¬ªª¬¬ª¬ª^T^ªª¬ª¬‡GG‡G#m^˚–-–¬–----˚˚˚˚˚-˚˚˚´˚´--˚---˚'´˚˚˚''˚˚´'˚˚'´''˚''˚˚'˚'˚-˚--˚-˚''´''˚-˚˚˚–˚˚'˚˚---˚˚₩
'-˚-˚´'˚˚´´˚´˚˚˚-˚-˚-'˚'-˚---–¬-––––¬^ª¬ªª^–ªª¬ªªx˙œœX¬^–ŧ£M£8GMHX–¬¬-–––-––-––˚'-˚˚--˚-'''˚'˚˚-''˚˚''˚˚''˚-''''-˚----˚˚˚-˚-'˙-˚˚˚˚-´---˚˚'˚˚˚'˚-˚˚˚-₩
˚'-˚'˚˚'˚''˚'–''˚'''˚˚'–´˚˚˚˚˚––¬-¬ªª¬¬^^¬ªª)ŧpœw‡%wHGwmwwMG£MM88%iª¬¬–ª–-–––-–--–––-˚´-˚-˚˚-˚˚˚''˚-˚'-´´'''´-'--˚˚˚'˚'-˚-˚-'–-'˚˚-----˚'–˚˚--˚–-'--˚₩
˚'´´˚˚-'˚˚'˚- -''˚˚˚–--˚-˚˚˚-––--¬¬^ªª–x©pwœœ#EEH8£@£H₩⅜‡‡m₩SHM8E%S¬^ª¬–¬¬––––¬˚-˚-'–-˚˚˚-˚-˚´˚´˚˚˚'˚´˚´˚˚˚´'˚-˚–˚˚-¬˚-¬˚˚'˚˚˚˚˚-'-˚'--˚-------˚˚˚¬˚˚₩
˚´''˚˚'˚´˚˚˚'–˚'–˚˚'---˚˚'--˚––ª¬–¬m©mwœ#w‡G8MM££⅜M₩E88‰MM⅜é%M##H⅜8x^ª^¬^ª¬–¬¬¬-––¬----˚˚˚˚-¬-˚˚˚˚-˚˚´'-˚´˚''˚˚--˚–˚-˚---˚˚˚–˚'˚--–-˚˚˚˚˚´˚-˚˚-˚¬–˚'-₩
˚'˚˚'--'''-˚˚-˚-˚˚-˚˚-'¬---––––œw‡œ#GG‡EG8HGH8%MM⅜HM§M⅜¶&Mw%M88&⅜£⅜E^ªT)ªª^ªª¬^ªªª˚–˚--–˚--–˚'---––-´-˚''-'¬-˚˚--˚–˚'˚˚'--˚--´--˚'˚˚–---˚-˚-'-˚'-˚-–-₩
'˚˚'˚–˚˚˚˚-˚'˚-–˚˚--˚-–˚–'¬˚¬^o‡£⅜H£⅜MMH⅜H%88G£G£HGE$⅜MĦ@&8@⅜HG%88H8©T^))^ªªªª¬-ª¬––¬¬--¬˚--–––-–--˚–-˚-˚˚-'˚––'–--˚–˚---–-˚˚-˚˚˚˚--˚-˚˚˚-–---˚-˚-˚-˚₩
-˚'''´'˚˚--'-----˚˚-–p#wE£œ#m©£H8&E%%⅜HMGHHM££G#£8888Ħ0%$$@Ħ⅜E§H⅜£GE£†)^^ª^ªª––ª–––--¬––---–-–-˚----'˚–˚-˚––˚'–˚˚˚-–˚–-˚–––˚-˚˚'˚'˚˚'–-˚˚˚-˚˚–˚----˚-₩
'˚˚'˚˚˚'˚˚--''˚˚-˚˚–ŧ‡‡£EM£###&‡⅜&0HEGGG£H£⅜£GM£%⅜&%%Ħ%%%¶0M8a⅜£%8EGMpTT))^ªª–^¬ª¬–ª¬ª–¬¬¬-––––¬––˚-˚˚-–˚---–-–-----–-–-˚–-––˚–'----˚---˚'--'˚˚˚-˚–˚˚₩
˚-˚˚--'˚´˚'˚'˚-¬˚–˚-œ‡88M%¶£#£p₩œ£&#£HĦ£⅜£888⅜&&0ĦH&8&$E%8$m‡ŧc⅜Mwœ#EG)T^))^^ªª–¬^ª¬¬¬ª–-¬–––¬–¬––--–--–-–ª-–--–-–-–-–-˚˚-------˚˚˚˚--˚-–-˚-'˚˚-˚-˚˚-₩
-˚-'-–-'˚'˚˚˚˚'-´--–^p&88⅜@08EH8&££$80ĦĦ%&Ħ&&&8&0%Ħ&Ħ8#H%M₩ĦH©pHix©ŧ#M©)T^^ª^^ª^^ª^ªªªª¬¬¬¬–ª¬––----–--––-–-¬––¬¬–˚-¬ª˚–--–---˚˚–¬˚–˚--˚˚--˚˚--'-–-˚'₩
˚˚´˚'-''–-'˚-˚------–£MM£HĦ¶%0‡&ĦE&@£%%&&%88⅜%⅜%%&&£M⅜£₩©EE$0©ŧŧ8œ‡w‡œŧT)^)^^^ªªªª¬¬ªª^ªª¬¬¬ª¬¬--–––––-–ª-–¬–––-¬–-––--–˚¬-––----˚'-–˚'–˚-˚-'˚'--–---₩
''˚--–˚˚'-˚---˚–˚––--c‡G8GM¶%&%%‰H&E@%H&%%⅜⅜8%8Ħ£%8GmœXmHŧŧ0EŧcccwéŧXxª^^^^ª¬^ª^^-)^ª¬ª^¬)¬ª–ª¬ª¬¬––ª–¬¬ªªª-¬^˚¬-¬-–---–-¬--¬¬--–˚¬-˚---'-´˚–˚--–˚˚''₩
˚´'´˚´'-'-˚'˚˚-–-–˚¬-–HH&%Ħ0$‰Ħ$8%#&H0%@&&⅜%%⅜M⅜#wpp‡mwŧ%$œww†f††lliT)^))–¬ª^ª¬¬))^ªª^ªªª¬^ª–ª––¬¬¬^¬¬ª¬ª–¬-ª¬–-–¬–--¬ª–˚–¬˚-¬-–-–-˚-–--ª-–--–'---–˚˚₩
'˚'˙˚-'-´˚˚'˚˚˚''¬–-ª–fm£Ħ%⅜@₩M&%´8†M§fM£8‡ŧœ#‡ém#mŧE‡éœŧEm††ilfli^T)))^ª^^ªª^^¬–^ªªª^¬ªª¬^ªªª^^ª¬ª¬)^)ª^^^^ª-^¬–¬ªª¬–-–--¬'––¬––¬-––––-–-¬˚-´––'˚–˚-₩
'˚˚´˚˚˚˚–''-˚´˚¬–––˚––ªmmm⅜80₩‰mMlX⅜M£‰M#wœéŧw#p‡E‡H00œlf†lilTlTT)^^^^^ª)ª)^^ª^–^¬^)^^^¬^^^¬ªªª^^ªªª^¬^^l0m0@§§@₩₩©-¬–¬¬¬¬¬–˚˚–-–˚-˚--–-––––----˚'-˚'₩
'´'´'˚''´''˚'''˚'--¬–––-œé%@8é¶0GwSHXm&w##©#EéwH₩₩₩₩₩₩@fiiiiii^i))^^^ª^ª¬)^–^ªª^¬^ªª^^¬^ª¬ª¬ª¬^¬^ªl¬%œ000&000@§§§$‰‰§@§c¬)ªª¬-¬–-˚¬¬¬–--¬---˚˚–-––--¬₩
''-'´˚˚˚˚-˚˚˚˚˚˚˚˚-––¬–ª–mwE&⅜0₩%œéSXA#HE©œXS⅜@0&‰$‰§₩‰aiilTT))^^)^^¬^ª¬–ªª^ª^^–ª^)^^^^ª^ªª^^^)ª¬t&0@&&Ħ&‰@‰‰§$0$§‰§§‰‰‰§§¶-––––¬–––¬–----––--–-–-–--₩
˚˚´'´–''˚'''˚˚˚-˚˚˚-––---coMœ‡E&⅜#ff†laA†f†††MĦ%&@Ħ0%₩0)l)T^T)^^^¬ªªª¬¬¬¬¬ª¬––ªª¬¬^^)^T¬^^^)¬i¶c⅜@&‰@0§§00$@§0‰0§$$$$‰§§@‰§§§˚¬¬–-¬–¬––----––––-––---₩
˚˚'''˚'˚˚´˚-´´˚˚˚'˚´'¬-––¬†AEŧœwEmTiTTiillTl†Tœl^Ħ¶¶₩₩₩₩0^))^ª¬ª¬¬¬ª¬ª¬ª¬¬¬ª¬^^ªªªªªª^ª)^)^-'Hé$§§§‰‰§@@@‰$¶§§@‰&@‰@@§@§‰$$§@‰0ª¬ª–¬ª––¬–--–¬-––-¬-¬'₩
´´´˚˚-'˚´˚'˚˚˚'˙--˚'˚˚-˚––¬–)ai¬^)^)^T)ª^T)l^TT©₩₩¶§§$‰₩§Ħi))ª^ª¬¬^¬–ª–¬¬^^ªª^¬ªª^^ª^)^^ª^i₩X‰$‰§§‰@§@&00§@$‰Ħ‰&‰Ħ§§@0‰§§$§§@8‰§^–-–––––-–––-–-–˚-––˚₩
˚˚´˚''˚'''˚'˚''˚'˚'˚----'-––-ª–¬^¬^^ª^^^ªª)^^))G0MĦ‰$@Ħ0₩¶cª^^)^^–¬ª¬¬¬^–¬¬ª¬¬ªª^¬ª^)^)^)^₩p§@$‰‰§@00Ħ§%ĦĦ@‰‰§§@@‰@@@§0‰$§@0‰‰‰0§ª¬¬––-–-¬––¬¬––˚¬˚'–₩
'˚-'˚˚˙˚˚'''´˚˚'˚-'˚˚˚-'˚˚-˚˚-–––¬¬^¬¬ª¬ªª^ª¬^)GME⅜@$0⅜t₩₩l)^T)^ªª-–¬–ªª¬–ªªªª^ªª^ª^^)^)f¶©§$¶$§@@0‰‰0$0‰0‰@0@Ħ@‰@&@‰‰$§§‰00Ħ§000§––¬–¬–¬––––--¬––˚--₩
´˚˚'˚-´´'˚-˚˚'˚'˚'-˚˚'-˚˚--–-––-–ª¬––¬-¬¬¬ªªªª¬^#†¬GĦ@%X⅜₩))^ª^¬–ª-ª¬¬–ª¬–¬ªªªªª^^^^^)T)‰Xp‰$‰‰@§§@$¶$§‰0@0Ħ‰@$$§&%‰0‰‰‰‰0‰000@‰$‰$ªª--ª¬¬–¬––˚--–-––₩
''''˚'˚´'´'''´''''˚˚'´˚'-–˚˚˚–˚˚–-–---¬-ª¬–¬¬¬¬–ªœ'˙ŧ0Ħ⅜a₩†ª^^ª¬–¬¬ª–¬¬–¬––¬ªª¬ª^)i^))it@©§$@@‰@@$@§§0§‰@0@§0§@‰&‰@0§0‰‰‰‰‰00‰0@0$‰T^^ª¬¬¬¬---–-˚--˚–₩
˙''˚'''''´´˚´'˚˚'˚-'˚´''-˚˚'˚´˚'˚–-˚¬–-–˚–˚¬ª–¬¬–¬A骣‰‰ŧ₩Gª¬^¬ª^ª¬^ª¬¬¬¬ª¬^¬ªªª^ª^^))T₩AG§§$‰‰§¶0$§0@§@@‰‰0$0Ħ₩@‰§§₩‰‰@00‰‰00@‰‰¶$₩ª¬ª––ª–¬––-––-–-–₩
˚''˚''´''-''´˚´'´˚''˚´´˚''˚˚--˚'˚˚--––˚-˚––-¬˚¬–¬¬ªTwE0$&₩‰¬^ª¬¬¬––¬–––¬¬¬––ªªª^^)^T)il₩S₩‰@‰0‰$¶§0‰‰‰@@‰‰@§§0$¶‰‰§0Ħ%ĦM⅜@‰§‰§@0$¶¶¶¬^^ª¬ª––-–––-¬-–˚₩
''''˚'''´''˚˚'''´´˚'˚´´˚´'''˚˚˚-˚''˚˚–˚-–-˚--˚–¬–¬–¬†p8₩¶‰₩–¬¬–¬ª–--––ª¬–¬¬ª¬ªªª^))^)Tf₩X$@§§$§₩@‰§‰§$‰§‰‰§¶¶@‰‰§§@‰‰§@§‰Ħ@§@@$$‰¶§₩˚–^ª¬¬¬–˚–¬–--–––₩
˚'˚''˚´˚'´´˚'˚´'''˚''''´'''´'´˚-´'-˚˚–-˚˚---˚˚–––ª–¬ªŧĦ@₩$@¶˚ªª¬–ª–-–¬-–¬¬–ª–¬ª¬^^^)iii₩p₩$§‰$‰$¶‰‰@0$@0$@@‰@§§§§0‰&&§0@0ĦĦĦ‰‰@‰¶¶$§)ªª––ªª–¬––––-–-–₩
´'˚´'''˚´'˚´˚'''''˚˚˚˚˚˚''´'˚˚'˚˚'-´˚-˚˚-˚--–--–––-–¬ª8%⅜¶‰₩⅜¬-˚–-¬-–-¬–¬––¬–¬^¬¬)ª^Til₩é₩¶₩$§$₩Ħ§§‰§§§₩§@¶$§$$@@$@‰@0§‰0@‰‰§§$$§‰$§-T¬¬¬–-¬–˚--¬-¬--₩
˚'˙˚˚˙´'´-´'-˚´'˚'˚''´˚˚-˚˚''´''˚˚˚'˚˚'˚----'˚–––-˚–¬^˚M⅜@§@₩¬–¬¬–¬--–-¬-¬-ª–^ª¬^))))T)₩éw$§‰‰§‰&‰§‰Ħ$§$$‰¶$§‰‰‰§$Ħ0§‰Ħ§0@§§§‰$§¶§¶$ª¬^¬¬–¬––¬-–˚¬¬--₩
´'''˚'´˚'˚˚'˚'´'´'''´˚´''''''--'-˚˚'''-˚'˚-'---––--–--–wŧM$$¶$ª––¬–--–––¬–¬¬¬–ªª^^^^)Tip@鶶$§$$‰₩@‰‰§0¶¶‰₩¶¶§¶0‰$§@‰§Ħ‰@$‰§¶§$$$$@¶^ª¬¬¬ª––¬––––-–-¬₩
'´´´'˚´''´´´˚´˚'˚'''´˚˚'''´'˚˚˚˚-'˙˚˚´˚˙˚˚--˚˚-˚˚˚---––¬E8Ħ$§₩é-––'¬–-––¬-ª––ª¬ªª^^^^)Ti₩é©$$§@@§‰¶¶§@$$‰§₩$‰$‰$$$§$§$‰@§§$$¶¶¶$‰§$^^ªª¬¬¬¬–¬–-–––˚–˚₩
˚˚˙˙´''´˚˚˚-'˚'''´'''˚--´'˚´-'-˚´-–'˚'-˚-˚˚-˚´--˚--––'––^E⅜§§Ħ₩´ª–––-˚--˚–ª¬¬¬ª¬–^^^^^)^†₩é8@‰@$$‰§$$¶$¶₩$Ħ$‰₩¶₩‰‰§@Ħ‰‰$$¶§₩‰¶‰@@@x^–¬¬˚¬–-¬–¬–˚––'--₩
´´˚˙´´´''''´''´˚''´''´˚''˚'˚˙''´˙'˚'˚'´˚˚˚˙´-–˚˚-'-´–˚-¬-#E§%‰₩⅜––-–˚˚--––––ª¬ª–^ª^)^^TTT†₩é§$@‰‰$‰$₩$₩¶$$$0$$0§Ħ$&§¶§$¶$₩₩¶¶$¶¶₩₩^^^¬¬¬¬¬–¬¬–˚-–˚-˚-₩
˚˚'''´´˚''–-˚''´'´''´˚'''˚''''˙˚˚˚''–˚´'´˚–˚˚-˚˚'˚¬--––-˚˚MH§0‰₩^–––-˚˚˚¬˚--˚ª–ªªªª^)^))T†i₩p§$‰$§$¶₩¶@¶$₩§₩¶@@¶§‰‰§@‰$$¶₩¶₩$$₩¶₩i)ªª––ª^¬¬––¬–––˚--–₩
i–˚–––ªª˚ª)-˚´''˚˚'˚''´´´'´'˚'˚'˚˚'˚'´˙'˚'–'-˚'˚-˚˚–-˚––-–ŧwM‰@§₩¬–-–---–––––--–¬¬–¬¬ª^¬^lTf₩©A0₩$¶₩₩$₩$@₩¶$‰$$$‰§§0$¶¶₩₩₩₩$₩‰₩˙ªªª¬––¬-¬¬¬–¬--–¬–¬¬˚₩
-´'––¬-´˙˚´–-'˚˚˚˙´'´˚´´'-˚˚˚˚˚'--˚˚'˚˚'˚---'˚˚––-–-----––ªM8⅜@@₩⅜ª-–¬-ª––ª-––¬-¬^–ª–ª–ªªT^^iT₩X₩¶₩$¶§₩$¶$‰§Ħ$$@0@‰₩₩¶$₩$¶$¶₩$)^¬ªª¬ª–ª–-¬–-–––˚–¬¬˚-₩
''˚˚''-˚´'˙˚'´˚^–˚''´´´'´''''´´˚''˚'˚''˚˚˚–-˚–´˚–--–˚---¬–-p8¶$§§₩tª-–-˚´ª–˚--–˚¬---¬–¬¬)^^^T^ia₩©$$$¶¶₩§$₩₩‰0$§§¶₩¶¶¶₩₩¶⅜$₩¬ª^ª¬)ª–¬-^ªª----–-˚-¬-––₩
˙˚´'˙˙'''˚˚˚''´´''))-˚'˚'´˚''´'''''˚´˚˚˚˚-´´--˚–-˚–--˚––ªª––‡EĦ§$¶₩'¬–––-––-–––¬-–¬¬ª¬¬¬¬¬ªª^^)iTf&₩X¶§$Ħ₩$§§₩§¶$$§¶₩¶§$₩ª^^^ªª¬^ª¬ª–––––¬–--–ª––----₩
˚''´'-''´''´˚´´˚''´¬i˚˚–´–´''˚˚'˚-´˚'˚´˚˚˚˚˚'˚-'-'-˚˚¬-–––––-MM@$‰₩§¬˚–¬–––˚¬˚-–¬–––^ªª¬ª¬–^¬^^)^)^Ti^₩¶o⅜$₩¶$₩$$@$₩t^)T)T)ªªª¬¬¬¬¬¬ª¬¬¬-––-˚¬–-–--––₩
–''˚'˚˚´'˚´'''´˚'˚'''´¬–-^i---'´´˚''´˚''˚'˚'-'˚˚–˚˚˚----–ª¬¬¬w‡0§‰$₩%ª–¬-–-˚–––ª¬-¬¬¬–¬ª¬ª¬ªª^^¬^)^)T^T))^iiTiiTT)ªiT^)ªª)ª^–¬¬¬¬–¬–¬-–¬¬--˚––--˚¬˚––₩
˙'˚´'´´˙'''''˚'˚´´'´˙˚'´)'´˚-ª˚˚˚´''˚-'˚''-'˚---˚'''˚-˚–¬–ª-¬i£M&‰@¶₩@ª¬––¬¬–––˚--––¬¬–^¬ªª^–ª^^^))^^)^^^)^^^T^^)ªª^ªªªª¬ªª¬–¬¬¬¬¬¬¬¬–ª--˚-––-¬––˚-¬-₩
´˚''˚˚˚'´''''˚˚˚-''˚´'''´–-¬'´-˚^˚'´'´'''-'----'-'˚˚-'––--––¬¬EEĦ00§¶₩0-^--ª–-–--–¬ª––––¬¬¬–^ª¬¬^ªªª^^^ª^^ª^ªª^^ªªªª¬–ª-–¬¬¬–¬–ª––––¬--––¬–---–¬¬–-˚-₩
´´-''˚'˚'˚'´'˚˚˚´´'´˚˚´´---'´i--–T–''''´'˚'''˚˚--˚´˚˚-–-˚¬––¬¬EM£Ħ%‰@£@œ¬ª¬-^˚––¬–¬ªª¬¬––¬¬ª-¬––¬^¬ª–ª¬¬)¬^ª¬¬¬¬–ªª–––¬--¬-–––¬¬¬'–-––-¬ª---˚˚^˚–˚˚˚-₩
˚-'˚-˚'˚''˙˚''´˚´˚´˚'''˚^-'´'´˚–˚˚¬ª-´'''´´˙'-˚´-'˚–˚–-–-––¬––p‡cGw0Ħ©&8^ªª-¬––¬ª–˚¬ª¬¬–¬–-ªª–ª¬–ª–ª¬ªªª¬ª¬ªª-¬ª¬––¬–––––––––-–-–-–˚-˚--˚'-–––-˚---˚-₩
''˚'´-'˚˚˚˚'´-´´-˚˙´˚'˙–´''''´'˚^–l-¬˚˚´'''''-'´˚'˚˚-'˚---–––¬)épm%@Ħ08Ħfª––-¬¬–ªª¬¬¬–¬¬–-–¬–-¬¬¬–¬ª–ª¬ª¬ª¬–^¬¬¬–¬–¬¬–––--–¬¬–-–-'–---˚˚-–˚--˚–--˚-˚-₩
''´-´´'˚´'˚˚'''´'´˚'''''''´'''´´'˚'^–''˚˚´-˚˚˚˚˚-'˚˚-˚--˚–¬–¬ª¬^mpœ¶&%@$8^¬–¬¬¬-ª¬¬¬¬¬¬–¬¬¬––ª¬–---–¬¬––ª–––-¬–––-¬-˚–˚-––-–--˚–˚–--˚˚-'--–--˚–˚'-˚˚˚₩
´˚´''´'˚˙-´'˚'´˚''-'˚´´'´'´´''´'´˚'˚¬'''˚˚'˚´˚˚˚˚˚--˚-˚-˚––¬-¬^ª)ŧŧS&8@&@p^¬¬¬˚ª¬¬–¬¬¬¬––¬–¬––¬-¬ª-ª–ªªª–––¬–––¬˚––-˚--––----˚-˚˚˚--´˚–˚˚-––´-˚˚'˚-˚-₩
˚''''´''˚'˚˚˚˚'--˚´''˙˚´´˚'˚'´´˚'''')-´''˚˚'˚''˚''˚˚˚˚----–––¬¬ªª–‡m§$@%ĦĦ–¬ªª–ª–¬¬–ª¬–ªª¬ª¬¬-ª-–¬-–-¬––¬––¬––---¬--¬˚---–˚'˚˚----'˚˚˚˚˚-˚˚–˚˚-˚˚–---₩
˙'´˚˚''''''´''˚˚˚˚'-'˚''˚˚'˚'˚''´'´´˚–¬˚˚˚´''´'''-'-'-˚–'¬––-–˚¬^¬AmG0œ₩Ħ‰8^ª¬––-ª–ª¬¬¬¬¬–ª––––¬¬–––¬--˚––-––¬–-˚–----––-˚˚˚˚–˚-˚˚--˚--˚--–˚˚-'˚-----₩
˚-''''˚'´˙˚˚-'˚'˚''''˚''´''˚'''˚´´'˙˙˙¬–''-'˚˚˚''˚'-˚˚--–˚––¬–¬ª^^ª‡E8₩₩§§@S^¬¬¬ª¬–^¬¬ª––¬––-ª––¬––––––˚–––¬–¬–¬––-–---'----˚˚¬--–---˚'–-˚-˚-˚˚'–-––-₩
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
News / Song Sleuth / 20 Jul 2022

Publishers and songwriters set to receive rate increase in streaming royalties

5 minute read

The Copyright Royalty Board (CRB) has reaffirmed its decision to increase the headline rate paid by streaming services to publishers and songwriters, regarding the years between 2018 and 2022. The rates, which were previously 11.4%, will now be brought up to a total of 15.1%.

The CRB originally ruled to increase royalty rates in 2018, but many of the streaming services legally appealed the following year. Platforms such as Spotify, Amazon and Pandora argued that the decision would make their services unsustainable, given that they already pay billions of dollars in royalties. Apple Music, the second biggest streaming service, was not involved in the appeal.

However, in a minor victory for the streaming services, the percentage of label revenue has now been capped. The definition of bundling – like family plans and discount packages – has also been reverted to a previous definition more favorable to these platforms. These details were not immediately made public.

“This verdict represents mixed news,” stated the CEO of Nashville Songwriters Association International, Bart Herbison. “The good news is songwriters received the 15.1 percent headline rate we won four-and-a-half years ago. The bad news is that the definition of bundled services and of total content costs, one of the streaming rate tiers, were not what we wished.”

The decision to increase the royalty rates between 2018 and 2022 comes ahead of a similar decision for the period between 2023 and 2027. The National Music Publishers Association (NMPA) has argued for a 20% headline rate for this next trial, which is set to take place later this year.

The Importance of Streaming Royalties

Streaming royalties are currently right in the centre of the economy of the music industry. DSPs, specifically Spotify, were able to reverse the 15 year long downturn that we witnessed in the music industry. The popularisation of illegal downloading of music online resulted in the revenue generated by the music industry being brought down by half of its total value, with CD sales plummeting over the years.‍

Royalties earned from streaming services are usually divided at about 75/25 between record labels and publishers. Because of this, these platforms have long argued that any increase in publishing should come out of the labels’ share, since they already pay out a considerable amount of money in royalties.

The world’s three largest music publishers are also owned by the three largest label groups – Sony, Universal and Warner. This means that the majors don’t really have any interest in taking away money from one business to give to the other instead of collecting more from another party.

The president/CEO of the Digital Media Association, Garret Levin, said in a statement that they will soon begin the work to put the new rates into effect, highlighting their commitment to work with the MLC (Mechanical Licensing Collective) and with publishing companies to distribute the royalties accurately. “This proceeding is also a reminder that rate settings do not – and cannot – take place in a vacuum” he said. “Today’s decision comes as the three major label groups – which operate the world’s three largest music publishers – continue to earn the lion’s share of the industry profits while reporting consistent double-digit revenue growth as a result of streaming.”

Levin also stated on behalf of the streaming services that they “believe it’s time for all stakeholders—labels, publishers, writers, artists and the services—to engage in comprehensive discussions to figure out the right royalty-sharing balance going forward.”

In a statement released by the NMPA, their president/CEO David Israelite spoke about how the decision made by the CRB confirms “that songwriters need and deserve a significant raise from the digital streaming services who profit from their work.” He continues: “We will fight to increase the TCC, or percentage of label revenue, which amounts to an insurance policy for songwriters, in the next CRB and will also fight for stronger terms regarding bundles.”

The decision made by the CRB was also celebrated by the CEO of the Recording Academy, Harvey Mason Jr: “Today’s decision was an impactful victory for songwriters, as the Copyright Royalty Board reaffirmed the 15.1% headline rate increase in royalties paid by streaming services to publishers and songwriters for the 2018-22 time period. We applaud the judges for upholding this decision, and the NMPA for their tireless work fighting the appeal. The Recording Academy will continue to champion the songwriters and other music people in our community and fight to ensure they are fairly compensated for their contributions to the musical process.”

More like this
ŧé‡SwmmmmGœ‡©©©mHGm£œ⅜#£EwœG#œ‡w‡wEœ#‡wŧSœ8E£££EHG£MM%G#0£H&EwMpHœ%G£M‡££G‡‡‡%MM#£M%E‰Ħ£⅜£GĦMH⅜⅜⅜m&%@⅜G&@%H£‰£$$⅜M£‰⅜⅜§80@$$⅜0&⅜₩0§0₩¶%0@%8£MH⅜%H#mmœ₩
émwmSœœw‡‡émm#œwwEœGŧ‡œ£œŧEĦ‡é‡#£w#‡#‡EHM‡MM££G‡EMH#mœGMEG#8⅜⅜EGE&EHGM#EE8HĦ£⅜H‡ĦM⅜⅜‡&#‡%MĦM@0&H⅜%‰‰8MH⅜0%%00¶0Ħ8Ħ$H$Ħ@§@§⅜Ħ$₩00§‰¶§Ħ‰Ħ§⅜Ħ00Ħ8⅜mEmm‡œ₩
#wwpŧŧœmœéŧE©w£G£#GŧwŧéEm‡wHGŧé‡E#mœmH#H8HE‡w£M#‡Gœ‡MHw££8£MwG80⅜E⅜£‡MHH%%MGM⅜£EM⅜88HH£G$%&H%‰M8⅜⅜0@‰8$8‰&ĦM§⅜0Ħ@0‰E0¶§&⅜@§¶000&0₩‰$$₩$0Ħ£‰@@@88GHéwE₩
pSŧ‡ŧwEŧ8‡w£Hwm‡m£8EGEw⅜‡EHM%8Eœ‡£wE#&w‡8M£œŧG⅜⅜£#8#£EME8EH⅜H£Ħ0⅜E⅜‡M#wŧE&ĦM8EM⅜£&ĦH‰EEH#H#£$Ħ&G⅜Ħ0%&H%&‰&%%§⅜8$£8Ħ@$0@Ħ¶G@%₩@₩‰Ħ$¶$§$§¶§£¶&₩8‡MH#m#m₩
EéEAéŧwSœ£mG£œ‡#œww‡G###Gw⅜MEMHwE£Ew8£#‡Gŧ‡‡HwwHM‡‡E8#Hl˙˙˙˙M8M8Ħ⅜G§HE%EM&&8EHE%GE§£⅜ĦĦ0@08HM£M‰¶‰&⅜‰⅜‡§G0Ħ&Ħ§$¶‰¶M⅜⅜&‰‰‰¶₩&₩%‰‰$&‰%₩‰§‰₩@₩§@@0wE‡Sm#₩
ŧm£ŧœm£X£E#mm‡£œĦG‡wME⅜wG#œp£8‡HEwG8Mw‡#MM####8‡MGHp˙˙ilffli)c⅜£88@GM@8M£Ħ‰8%‰Ħm£Ħ@8£&ĦM££M%Ħ‰‰&@§%ĦĦG@0‡%8&‰‰@§80H%‰⅜&§¶§%%‰M₩@§‰0%‰₩₩$₩$Ħ₩&⅜Ħwœw£EG₩
‡#E#œœEŧ©œ%‡w££8‡%£E‡œHHE‡‡£wœmH£‡⅜Ewœ&Hœ&#GGH8£˙˙˙f†x†ilTtf^fl£⅜M0ĦHGEHĦ‰mMM&⅜%MH0E80H&08&H@@Ħ§$§Ħ%%‰@%§$ĦĦ₩80$$0&‰@¶§Ħ@‰$M0$§@₩%@‰₩₩¶⅜¶&‰$H$@§MEw£M₩
Gp£pœœŧ8œE£EHm‡8M‡Hœw‡Hm#‡8%£Gmwww‡ŧ8H£Eé#MMa˙˙-xlf†tT)†o††ft^tªw%£G⅜§E#&8‰%0ĦĦ&Ħ₩‰‰⅜%&0@88‰G0‰%H§₩ĦĦ@‰&@Ħ‰$$ĦĦE@$8§§%&H₩$‰¶¶‰₩%¶&@&$‰$¶¶§Ħ@M0§8&M#é‡₩
⅜#EHEGHwGS£wXEœpESw‡EE#œM##£ŧpwG££HG#0wwH˙˙˙xtc†f†lffcxial†flxXa©⅜E8GGw%MM£08H&M§‰⅜MH$£‰§8⅜₩@H‰0§ĦĦ£%HH§ĦM₩8H%⅜%8$Ħ‰₩Ħ₩@Ħ‰§₩₩§₩₩₩$0Ħ‰¶₩₩M₩$8&₩$$Ħ⅜%£‡₩
éEH&w£8‡m£‡‡‡Epm#8H%E£w#&ww#EœHG%£E#£l˙˙)ccttiTc†mlfTtcfcfŧX¶p˙₩xA&⅜@&#‡0§⅜Ħ$8HMHœMĦ$£⅜@‰&₩⅜#§@0&‰H@@§%8%&‰‰‰$%Ħ&&⅜‰&¶&%@₩¶§₩0§₩₩0¶¶§₩₩₩₩₩$0¶§¶88#E‡p₩
‡‡émœG‡GpEœMw8‡£E#‡M##‡G%%œG‡MmœĦG˙˙˙cfccflf†a₩8oit†atxŧé₩˙₩₩§˙₩₩SpE&HHM08‡8%%8H8&MĦ§G&‰§₩@%⅜‰$⅜Ħ@‰₩⅜0@8‰¶§@&⅜M§‰Ħ%₩£$₩‰§₩%&@¶‰₩₩$Ħ¶0₩¶§§§₩₩₩‰₩&‰88Gw₩
EGHGMwGw£é‡w#pGGEŧ#pM‡%wEM⅜MGEH˙˙˙t†i†fflc§Acc†f†oAc©₩₩₩˙₩˙˙˙˙˙˙₩₩oG0Ħ8⅜HH@Ħ%HM‡@‰@%‰%‰‰&%8‰%§§@&⅜0£§$§$0₩@$§⅜₩@‰Ħ0⅜⅜‰0&Ħ⅜¶¶M$‰0₩‰Ħ₩§₩₩¶$$¶0§‰@£0M8MM₩
Hŧé震#Ewwwép‡EmmHE‡£H&w%£M8G&˙˙tfl†tcll†tllAxxtSG₩'₩₩₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩₩T#%⅜%&&Ħ§&8%H$⅜⅜008§%M§@0%&⅜⅜‰0§‰‰@‰‰‰&00‰¶§8₩Ħ¶‰§‰0§Ħ0&₩₩§₩₩₩¶₩‰¶$¶%₩$§0₩¶⅜‰‰@M£‡₩
œGwME‡#‡œE‡G%w££w‡8ŧéœG#£Ew⅜HG˙˙lTTccitca†cX†A&₩˙˙₩'˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩E˙˙₩&lœ@£H‰‰‡@&ĦM@G&@0%88¶‰§⅜%@0%$⅜⅜&¶§₩₩¶₩@0₩@0‰&00‰%$¶0₩‰§§₩₩§@₩§8@Ħ$₩$¶&§₩₩₩8§₩¶M&E₩
œww#MŧœG#wmœ‡‡EM#£#&M0⅜#£MHGE£˙)lfiTxlccASœ₩₩₩₩₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙‡₩₩˙˙˙‡˙˙˙₩AaĦM8£E0§§⅜0%E$¶Ħ&§$‰§Ħ$§§¶‰&‰@$@0₩$₩$‰§‰¶$%¶¶₩₩&%$₩§$₩%‰₩₩¶§0₩&¶₩§₩$₩@§§0¶¶0%‰08₩
GwGHméMw‡HE‡EGw⅜8E£#%MœM⅜£w‡⅜‡¬˙al†tftTH₩E˙₩–˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩Ħ˙˙˙˙˙˙&£¶‰₩₩xo£&H80₩@@£8&$⅜§‰&@ĦH@‰§₩₩₩M§‰₩@00G@@₩&Ħ¶0§‰₩Ħ%§⅜@Ħ@@₩₩¶§@‰§$₩₩₩₩₩¶8‰§§Ħ0₩₩₩¶₩Ħ₩₩
£E£EG⅜‡£GŧEEHw#‡E£8ĦHH‡#M%HHw‡⅜˙´††X₩)´˙¶˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩^˙˙˙˙˙˙˙˙˙H$₩₩‰₩₩xX%0‰$8£@‰0%%@&Ħ‰Ħ0‰@§%Ħ%&§§¶₩§@&‰§‰08§₩₩₩¶¶Ħ%₩@0⅜¶$$₩%₩§§$₩§‰§₩§₩₩₩@₩§₩₩₩₩₩₩‰¶₩
mE#GEpG#GEH‡@‡8H⅜H£Ħ£G@⅜#‡H&£GGĦ˙TA§˙p˙˙˙˙˙˙˙˙˙@₩₩ª–^₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩¬₩₩†£‰%⅜0‰@%0$$‰@§¶‰Ħ$%⅜₩⅜§§₩§₩00§$%8Ħ§H₩§M‰§‰§₩%₩$%₩₩‰₩$₩$$₩₩₩@₩$$₩₩‰₩₩₩₩₩&₩¶₩¶₩₩
M8£%⅜00EGG‡#E8E£GHHH%‰⅜⅜G8⅜M880EH-¬A₩₩˙˙˙˙˙˙₩₩ŧ˚-–--')₩˙˙˙˙˙˙˙m₩₩˙˙˙˙˙₩₩c%@0§G‰0M‰$00Ħ#ĦĦE%8¶‰$@%$@&‰00§₩8§&ĦĦ$%Ħ0₩§§§₩§¶@₩‰₩§§₩0₩§₩₩₩$¶‰$₩Ħ&₩₩0¶₩§₩‰₩
£0GGG%‡GG&EH£H@&⅜ĦMĦEG8EG%8&8G0G&£˙i©₩@˙˙₩₩i˚˚---¬˙˙˙˙₩$˙˙˙₩₩₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩&x@⅜§0⅜₩&&MX˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙l‰8$@Ħ¶§&‰¶¶0H₩§₩₩Ħ00¶$$₩@₩₩$¶@₩$₩‰‰‰₩₩₩‰₩₩¶₩¶₩₩
%EH8‡E£8GGĦ8Gœ8⅜M%‡8£Gw8GEw⅜H0£ĦE@£˙˙x₩‰˚˙˙-˚-–––¬-'-˙˙₩₩₩^˙˙˙˙˙˙˙˙p8Ħ₩₩₩©p˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙T$§₩₩§¶§$%%$₩₩¶₩⅜₩$₩₩§@$₩¶‰₩@§₩‰₩¶§₩₩₩¶₩₩₩₩
#mH£EH⅜EEE£%£8E££MM0£HH88£MĦ&H£H08@˙´aA₩x˚--––-–˚-–¬w₩₩˙₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙X$₩˙₩₩₩mx˙˚-˚--˙´'ª--–^˙˙´˙˙˙˙'^´˙˚˙˙˚˙˙'´˙˙˙⅜@¶₩₩‰₩$¶₩¶0‰¶$₩₩₩₩¶₩₩₩₩₩₩§₩₩₩₩₩₩₩¶₩₩₩
©EME8GMME⅜EE808M£HHHM⅜HĦH&H&%H&&Ħ8‰%˙´aœ₩)˚˚---–¬₩₩‰˙˙˙˙˙₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩₩₩₩éAEpŧ£éA©œw8cSXla˙-˙-c˙˚´˙˙˙˙˙˙˙˙''˙-˚˙˙˙˙œ&₩₩¶₩&₩₩$$§@§§₩‰¶‰₩¶0$₩0‰0₩₩₩$₩₩
E£8&GG#M⅜#EœEG⅜‡8M@8£8Ħ%&H&H00H&M£˙˙Aw₩´˚-T₩₩ª˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩X^^ªª₩₩œ$‰M§@@HĦ@§†©éG‡T˙–ª˙ª˙˙˙˙˙˙˙'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙)o₩£8₩₩₩₩#₩M₩‰Ħ₩₩‡@§£00££p₩
⅜‡mœ££M£‰⅜E&@G£8M§8£⅜H£&%H£⅜⅜%@H@⅜&&0⅜)ªX⅜₩₩₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩˙˙˙₩₩₩^^^^^ª–¬¬₩₩p₩§‰%@@Ħ80$A‡⅜0p˚tª˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
‡H#M#8M&w#G£‡0G‡£⅜&⅜Ħ%⅜£HE%ĦH88%8Ħ₩§£8M˙^p₩₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙⅜₩₩₩^^^˙˙¬))˙₩˙0c₩&p¶@00@‰$0$¶w8%S˚˙˙˙˙˙˙˙´'-iT^T)†flxfo©taoccoocAASoSf¬T˙˙˙˙˙˙´˙´˚˙˙˙˙˙˙˙₩
8%£⅜GmG‡%H%@H@#EG⅜w‡888⅜#£⅜&‡§@%Ħ0&‰H‰£H-xx₩‰˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩w₩#ª-´^)^^)^˙₩₩m₩˙₩Ew¶‰@‰§‰§₩₩@Xmw˙˙˙˙˙˙˙-omm##GXéé‡ŧ©w©w©©pSmmp©Soat¬¬¬˙˙˙˙˙˙˙˙˚)¬-)Tt¬cp₩
GœM⅜ĦHE8#G8%@⅜M%H£⅜£&%GĦH£8G⅜££˙˙˙˙˙˙˙˙Tx˙TS₩f˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩oª¬-¬₩c^^)^ª)^)ª^ª₩₩‰₩₩mE₩₩§‰§$‰‰¶§o˙˙˙˙˙˙´ªtém⅜⅜%H&8⅜⅜EHGéxxxXmŧG£Eœ‡‡X†i^¬'˙´˚-tom©©pGéGX‡H₩
m‡HH‡⅜#G£MGMĦE#ĦH‡Ħ§EĦM£08£E8˙˙˙˙˙˙˚lAoœ†)8Sm₩˚˙˙˙&₩₩ª¬¬¬¬††xt₩ª)^^ªªªi₩₩a˙˙˙˙₩₩G§$‰§§§$‰‰₩˙˙˙˙˙˙-˚Ta©‡m‡E£E&&HH8#£m£ééXH£#£HH#⅜GGM8%HwE#G⅜#G#E££‡œE8₩
08%%ĦME8@éG8H80£⅜m0GHM£@M£‰–˙˙˙˙˙˙¬†mM&0&Ħ§ĦX⅜₩₩₩8-¬¬ª¬ª¬ªfw˙˙˙₩^^^^₩₩˙˙˙˙˙˙$aw₩₩M₩$¶¶§$§c˙˙˙´¬˚–^l†S#E‡⅜œ‡E#‡#⅜MHEHH‡H%ME&Eœ‡@‡E‡HG£#G#G‡ŧSœG‡éEG££M₩
8E&E‡88Gŧ%8MwGE8M%HM@E&%HH˙˙˙˙˙˙˙˙†émœ‡⅜⅜@‰¶§é‡₩´˙˙˙¬¬¬¬ª¬f₩‡₩₩₩₩₩₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙E˙₩₩8₩¶§@'˙˙˙˙¬¬)ª)t)Am8£EwMŧmG‡8G£#éwp#ŧGEH8EESmwpŧœ#ŧ‡Ewwœ£#wœŧœwGé#ŧ₩
⅜8888EM⅜HMM&⅜£8E%H8E£@%0M˙˙˙˙˙˙˙˙-AœGMĦ‰‰@@‰₩H©₩₩-–¬–¬ª¬¬¬-¬¬¶₩$Ħ₩˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Tœ₩¶@E˙˙˙'–¬¬†i)taéApmHH£Eœ‡HGH‡Mœŧwm£éé#w‡é©SmémwE##w£H‡E£méE£##Eŧœ#é₩
%%HME⅜⅜&⅜E‡%£‡%MMH088%Ħ¬˙˙˙˙˙˙˙˙˙')AE%0₩§$@‰¶₩m©₩₩–––¬–-–¬₩₩H¬ª^^₩@˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩₩₩˙-´˚)ª)ifcpAcSéwpœœœ£GGm8m#8wŧœŧœE‡éŧw©wmŧE£mpmœé‡ŧé#£EG⅜G©Gm‡ép‡GE‡₩
&‰%%8w⅜%Ħ⅜HE⅜Ħ&%‰&GM0c˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´–Tp0‰¶$¶‰¶¶₩₩#w₩%-––ª₩₩m-–¬¬˙˙˙˙₩t˙˙˙˙˙˙˙₩₩f˙^oAŧE©X£‡mppwééE‡EH&MĦEM⅜HH£m⅜#Eéœ%w#ŧ#wH#H‡œŧpŧŧm#mŧA£££8M@£8H#©œ8%GG₩
&H8$08H⅜‡0&@⅜%8H⅜⅜⅜H˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚¬'˚–-–pG$$₩$₩₩₩₩₩₩Mp₩₩₩₩o-––˙–¬–¬˙˙˙–₩˙˙˙˙₩₩˙˙˙mtSŧH#pGœHéGEH£‡M£⅜‰‰0$₩HmE£%⅜wH#m8#£EM#ém‡œ#EœŧmœGm‡œEœ‡GS£#M‡œé‡w‡Hm⅜⅜₩
%Ħ‰MHG⅜⅜E£$⅜08E%⅜%§˙˙˙˙˙˙˙˙¬'˚–^-^)))X@§§$$₩¶₩₩₩₩GH₩†-˙˙˙–-¬˚--@₩₩%˙₩₩₩˙˙˙wM@@£⅜⅜0H#88%0Ħ%ĦE@Ħ⅜‰$₩$$@¶¶‰@M‰HG8MEM‡MG8EG%MGœHE8M#&8£EM#EM‡HwGGMM£wHHEw₩
8M%⅜£8Ħ£H8‡00⅜G§⅜‰¬˙˙˙˙˙˙˙˙-˚˙˙˙˚¬-´–-^$$¶¶§¶₩₩₩₩₩%#₩'˚¬ª¬'-˚-–--S₩₩T₩˙˙&‰Ħ&‰§‰%8M0£⅜‰G@0⅜Ħw&$$‰§$¶$§§¶¶§‰@%@Ħ8‰‰G&HEĦG‡#G£#£#£HH⅜ŧw⅜é8GM‡⅜ŧœM£H%8Eœœ₩
8EM%&HĦ‰Ħ0EM§&Hw˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙----¬ª'˚˚˙S₩₩₩₩₩₩₩&t)'˚'¬^¬T†£t'&₩₩˙˙˙˙¬₩00@‰‰0¶‰&‰§@0008&§&%‰§@‰$‰‰@₩@@@¶$₩Ħ00@@§&%0‰%&%%%8⅜0%EĦ&8M£H⅜Ħ0£G‡&0GéM8£⅜%Mw₩
H0‰⅜£%M§8Ħ&‰§%˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´-´¬T^lfci)ª–´%₩₩₩₩₩⅜EªT˚˙˙´-¬iX⅜@˙˙˙˙˙˙˙˙%0@0@%§§@$§‰@Ħ‰@MĦ%§‰¶§00@§@@§₩‰‰‰₩$‰$§¶$§$§¶¶$¶§§‰§@@%H&wH⅜£‡G8£0&0%‰800%$$H@%₩
8§&&HĦ&&MGĦ&⅜˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˚--––)flxp©©aA)c₩₩₩₩₩⅜A¬˙˙˙˙˚–TXé⅜Ħ˙˙˙˙˙˙l&Ħ@⅜@‰§0‰$‰ĦĦĦ‰&Ħ$₩aX§§@0&MĦ&@₩§‰‰@0‰‰§$$§$‰§§¶§@$@&@ĦH@‡wMM8GE‡‡£G8⅜Ħ$$0⅜0§&§0₩
M8%Ħ£‰%£8⅜@&˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-))TTcAtAéEœŧmŧéotpcA´˙˙˙˙˙˙˙´–téH%˙˙˙˙˙˙₩@§@@‰@H£8‰§⅜0‰‰¶xocct&$0&Ħ§@00$§§‰$$¶$‰§§§@§@‰@‰$@M‰%M00#0⅜#G8H&‰§§H‡$§‰§ĦM₩‰0§₩
H⅜⅜Ħ@&$⅜M§§&˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚˚ª˚TicpXm#œ£‡8⅜8#ot¬T˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙†p£0˙˙˙₩₩₩₩¶$@0§Ħ%@§§$M₩©cxacxll)₩$¶Ħ‰‰0%‰₩$‰§$$$¶&@‰@‰&§‰@&0@Ħ§§0H0‡Ħ%%%⅜0₩₩₩₩§§₩₩₩¶$₩₩₩§₩
⅜%80$8Ħ008HM˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'˚–ff)aXmpm%0@08Ħ‡£‡Soª´˙˙˙˙-opmX†X©⅜₩₩₩₩₩₩¶₩₩₩§§§$0^₩‡atfacafTftt¶‰₩‰§@‰§£$₩¶₩@$$@¶Ħ§§‰0@@@Ħ&‰⅜‰‰‰&$$‰%Ħ‰₩₩¶₩₩₩‰₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
&‰&%%&@&8H@8˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´^ªTiXA©wEM8⅜Ħ§0‰‰%wpAt–)i)XœM00@M‡éE$0₩₩$₩¶@˙‰₩§₩₩ééocoxllct)l†ilĦ‰$¶₩₩H₩ĦM0‰¶Ħ₩¶§¶‰§₩%§§Ħ§Ħ‰§§§§‰$¶₩₩₩§₩₩₩₩₩₩₩¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
@$&⅜‰&‰&§%@ŧ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚-ª^lxA†X£GĦ‰0@$‰§@‰@EHMEééœ&⅜M0%M8⅜H#₩₩₩₩₩₩‰₩M˙₩éoH˙˙tclfa†lfclªt§@@¶$§₩₩¶₩₩$₩§¶0$Ħ¶$₩₩‰Ħ‰0₩₩₩₩§‰$₩$¶¶¶₩₩₩₩₩₩§$₩₩₩¶₩₩₩¶₩₩₩¶₩
&M⅜Ħ08E%&H@–˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'––io†ŧp‡GĦH‰§%%M@§‰‰@0‰Ħ⅜E‡8‰%£%Ħ8‡GMiĦ₩₩‰₩&₩Sox©ofTitttt¬TlªiE‰‰§%₩₩§₩%₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩$0@₩@‰¶₩₩₩¶₩₩‰$₩₩$₩₩₩‰₩§₩₩₩₩¶₩₩$₩‰§₩¶$₩₩₩₩
M0§%⅜0%Ħ@Ħ‰˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'¬ªifxœw£88H%@@§§‰0‰‰@‰0%8H0⅜ĦM8MH&EXEĦ₩œ¶₩SXftx†i†icl†i†)ªf₩$@0¶¶Ħ‰‰₩₩§₩₩₩₩₩$₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩‰₩‰₩₩₩₩₩§¶0%§₩₩₩₩₩₩$&₩₩₩₩₩₩¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩
@EĦ8&⅜&@@Ħ%˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˚¬itpémwG£Ħ⅜⅜‰&00‰‰$@@0000‰M⅜M%G£££‡m8Ħ₩AAalcftclii%fSxT†8¶‰0&§@§¶&0₩₩₩₩₩₩¶₩₩¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩‰₩₩$¶¶§₩₩‰₩₩₩0₩¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩‰₩₩
‰0§⅜88Ħ₩‰$⅜–˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚––lfXœmœH£&%H£%‰0‰‰@@§@Ħ0⅜%§88MG£w‡E‡éaXtff†cfi†fftlªip₩@@&@‰@‰$$§₩¶&₩₩0‰₩$₩₩§₩₩¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩$Ħ0₩₩‰₩§₩₩₩₩₩‰₩₩₩₩@₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
§@&M%M§%$@M´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´'¬^tc©pE‡œm#EH#⅜£@00@@@⅜&MEH8G%⅜#œ‡œw#†l†f††f†f††iªf^₩¶§@‰ĦĦ@@‰₩‰‰₩@§0‰0&Ħ§¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩§₩@₩Ħ§₩¶₩₩§₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩§₩₩₩₩₩₩
80‰₩$‰%$%§$˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'-–)fXoX#wŧ‡mŧm©w8@§‰‰⅜@⅜8%&8&MGGŧ£MG@@lcff†tT)†–T†₩₩$$@00&&0@¶H0§‰§₩8EG£$&%¶@§₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩¶₩¶₩$₩₩₩₩₩@₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩¶₩₩₩₩₩
‰&§$Ħ@‰‰@&‰˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´-)itcSXXmŧaXSxé‡&0@$@‰Ħ£M#E8#£H‡#%£8§₩₩©¬fi¬ª)E00&¶₩$@Ħ00Ħ%@¶E0‰‰‰§§$8M0Ħ8#⅜‰⅜$$‰$$₩₩₩₩₩₩₩₩§¶₩₩‰⅜G8$₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩$₩¶₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
G00%§%%$@&⅜˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´-ªª^xAASmœaXSSXE0&ĦMĦ§M0mH8‡MœpEEŧ#&8§¶₩₩₩%₩¶§$§$0Ħ¶0@@M0MĦM#M8₩₩₩‰¶§00&G00&£H88Ħ₩₩₩₩₩₩₩₩₩¶₩₩‰@@₩&@‡⅜§₩₩₩₩$₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩¶₩₩
H%Ħ§00@$&‰%˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´-–ªlxoAxSSXéSŧŧ£@@M%Ħ@‰8EE£EM##ŧmwMH$$$§$₩₩0₩¶¶₩₩@%@‰@@@§‰₩§0GĦ₩¶₩‰‰¶§$Ħ8‡@&@MH0‰₩₩¶₩‰&₩₩₩₩₩₩₩₩§¶₩$%MHĦ§₩₩₩‰₩₩₩₩₩₩₩₩₩$₩₩₩₩₩₩₩₩
§§%‰@@₩Ħ₩¶p˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'-)lf††SAéAGEé#@§@&H&8£8wEG‡E#wE‡EG⅜§&$¶₩%₩₩¶@₩⅜§₩₩$§₩₩$§₩‰¶‰¶Ħ§‰₩₩@‰@‰$£H0‰‰₩₩₩₩₩0ME£m§0₩₩₩₩₩¶₩₩₩₩Ħ8&0ĦMĦ⅜⅜₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
M0§Ħ£⅜$⅜88©˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´-–-¬cxaoSééœE%%‰⅜000M%⅜⅜ĦMmœŧŧmEH8@$¶₩¶‰₩₩0§₩$8‰0§@8₩¶₩₩¶₩₩₩₩‰¶0$₩₩$₩8₩$H$§₩₩₩₩₩₩₩¶%§8#¶8£0$₩₩₩₩₩₩₩₩₩Ħ8E⅜0₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩@₩₩₩₩₩₩₩
⅜&$@@M§§§%o˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚'-–))ixoXw‡‰0@‰&@&@⅜8£‡HGĦ8‡M##£⅜₩$$¶₩$§‰%$¶¶¶‰₩0‰$¶₩§$§@‰‰Ħ$§$₩0₩§‰ĦH§8G₩₩@¶₩₩¶@¶&$₩‰HĦ£0Ħ⅜₩₩‰₩&₩Ħ₩Ħ§⅜M‰₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩¶₩₩
Ħ@Ħ80⅜&80⅜S˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˚'˚–^lfiS8M‰‰@@@‰%H£⅜&ŧ£éE‡£EH⅜&‰₩Ħ¶₩₩%₩M$₩₩₩₩%₩$$¶@¶§§₩₩₩$§8§₩₩‰₩‰₩₩§⅜¶$₩§₩¶₩‡G0₩§¶@8@₩M8⅜$₩₩$§₩₩₩₩$₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
8&¶§¶0⅜0§#ŧ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-'–-ª†p‡8%‰‰Ħ§§‰@E%Hœ‡HGpE£%%%¶₩₩₩¶%₩§₩₩₩₩₩Ħ$$₩$¶$₩₩₩§Ħ$@Ħ§₩⅜₩@‰₩₩₩₩¶¶₩₩₩₩₩‰§&pcw£₩$H₩@‰Ħ$0M8H¶₩§HéE₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩¶₩¶§₩₩
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
News / 02 Sep 2022

Streaming services set royalty rates for next four years

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG8M££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG‡)¬ŧEGGGGGGGGGGGGGGGGG†-AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGGGGª˙˙˙˙˙˙˙#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜⅜M£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGGŧ˙˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜⅜MHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGG–˙˙˙˙˙˙˙˙˙‡GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG8⅜MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG'˙˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGG£˙˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH⅜MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGE˙˙˙˙˙˙¬GGGGGGGGGGGGGG˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£⅜MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8M£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGSXGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGw^˙˙˙˙˙˙˙˙˙GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEx´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ªGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGS´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'p£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙c£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGM⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG–˙˙˙˙˙˙˙ªœGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG%⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜⅜MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜8MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜⅜8MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG%⅜8H£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG%⅜8MH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£HGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG⅜%%⅜MH££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£HM8GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£&&%⅜8MH££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£HM88⅜⅜%%%%%%%%%%%%%%⅜⅜888MMMHHHHHH£HHHHHHHHHHHHHHMMMMM88⅜⅜%%%%%%%%%%%%%%%%%%⅜8MHH£GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£HHM888⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜%⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜%⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜⅜888MHH££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£££££HHHHHHHHMHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMHHHHHHHHHHHH£££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££G£££££G£££GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG₩
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
News / 30 Aug 2022

The undervalued gem on Youtube – manual claiming

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´-^fcAS©éŧmmmmmmmmmŧŧépSa†^˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'^†oSpmœœœwwœœwwww##w####‡‡G££EE#©t^˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙lopœww#œmmmŧpéé©©éŧŧŧmmœœœwwww‡EEGHHHMMMGp†–˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ªoé#w#wmŧppp©©SSAaoaaAAAXXAASSpppŧmmœ‡E£H8&8⅜%%8œ^˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-aŧœw#œmé©©XXSAaoaoxxtccxoooaaaaAXSXSX©©mœ‡£HM8⅜&0&Mœf˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙^©mœœmŧéSXAaooxccctctccxxttccccxxxxxxooaAS©©éŧ‡#GH8%%8%⅜£œ¬˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–oŧwwwœŧpSAaoxct†††††††f†tt†ttttttttcctt†cccoaaXpm#GHHH⅜88⅜⅜£¬˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙)SmœwwœŧpSXaxxctt††f††ffflfff††ff††ffff†ff†f†ffff†cAééŧw£GGG£H88X˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙^XŧmmŧmŧéSXaoccctt†flliiliillllflllliiililllfffll††fffto©ém‡E£‡G£M%E)˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'©wmŧŧéép©Xaoxctt††fflllliiiiiiilliiliiiiiillllliilff†flfcaX©œ##GG‡£%œ˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ªXmmmŧép©Xaoxcxct†fiTTTTTTTTiiiiTiTiiiiiiiilillliTTT)TillfcxoXSpwœœ#E8%œ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙^Xŧŧép©SSXoxxxxc†flT)T)^)^)))))TTiiiliii))TTTTiiiiTiiTiflftcxoASééém‡#H⅜8t˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬Sŧŧé©SSAAaoxct†fliTTTTTT)^))^TT)))))T))^^)^)TTTiiiiiiiilf†ccxoAASépœœwEM&#'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙io©p©SSSAaox†f†fflliTiiT^)^)))))^^ªªªª¬¬ª^ª^^)iTTT)liiiiiifftcxooaSXéŧ###G⅜Mc˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚c©éSS©XAaoxc†t†filiiTii)))))^))^^^^ª^ª¬¬––¬¬^^^)ªª)T)iiTillffctcoxXpSé©éŧœH%p˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙†Sp©©©Xaocxxt†lllTi^^^ªªªª–¬–¬ª^ª¬ªªª–¬¬¬ªªªª¬ª^ªª)))TTiiTTii†txctoxaSŧpémw£&œ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙´˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´©ŧp©XXaoccccfiT))^ªªªªªª^^^^ª))^¬¬¬¬¬––¬¬¬¬^^¬¬ª¬^^^^^)iTTTTff†tttcaAX©SXSŧEME´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙fpé©XAaxttc†iiTTiTT)TT))TTT)^^ªª¬¬¬ª¬¬ªªª^ªª¬¬––ª¬–¬ªª^^)))))il††ffccaXaAX©©p£G-˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´op©SAaoctc†lTTT)TiiT^^^))ª¬¬¬–¬ª))^ªª^ªªªªªªªª¬¬^ªªª)^^^^)^)))ifiiftc†acxxooapHª˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ª©p©Saoottt†fiiliiT))ª¬¬–––¬¬ª^)))^^^ªª^ªª^ª¬ªª¬ªªª^)))T)^^^)^^)T)TTtlfflcoaaAX‡t˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙'₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙téSSAoxx††fflliffllli^)ªªª^)))^TT^))^)^ªªªªªªªªª^ªª^^TTiT)^^^)^^^)^Tiff††t†caaa©ŧ-˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´'´´˙˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙t©©Saxxc††lll†tfflilT^^¬¬^)))^)T))ªªªªª¬¬^ªª¬¬ª¬^^^^)TTiT))))^ª¬¬¬-)^i)Tll†xaAAAœ†˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´tXé©Xoxttffff††llfii)^ªªª^))^ª^^^¬ª^^ª¬ª^^))illfffflT)TTT))T)ª^ª¬¬––¬)TTlltcxaXaX†'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´˙˙´´´˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙l©épSacc†lff†fliiTiT^ª¬¬¬ª^ª^ªT^ª¬¬¬ª^ª)))ifxaapŧŧpSAc†ffiT)^^)^ª¬^¬–^Ttif††caXAiT˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙iéép©axxtlllfiiT)^)T)^ª¬¬ª))^^)^ªª¬¬^TilccxXapmwwœwœwwéXxfi)))))^^¬¬–¬)illcccooo)˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙TSŧmpAxcc†flliT^^ª^)^^ª–¬^^^^ª^ª¬)Tlfaéŧ‡‡GEEGGGE#w#w#wŧpAclT)TTiT^¬¬¬)†f†coAccf–˚˚'¬)¬˚-˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´˙˙˙´´´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙féŧméSAaAot†fi)^ª)^^ªªª-¬^^T^)^ªTit†Aé‡éw%£G£GwSatcoaXpp©So†T)TiTT))ªª)l†toASpAª–†)ªT)T^¬¬˚´´˙´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬Smœœœw#é©©Xaoc†fT)T)^^^ª)T)))^)fttfAXŧŧŧm©Acff^^)TTiifoXAo†liTTiiT)ª^^ltcoA©pX†i^¬¬^†t†l¬-¬´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙´˙˙˙´´˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙†#8%⅜8MMG‡##‡#mpSotfliTT†liT)TlflfxooxaaxoX©SAAA©©Axt††ftt†filiiiii))^lcxAaXoiª-˚–¬–^l)^)¬ª–´´˙˙´´´´˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙iG%%⅜⅜%E‡‡EHM⅜£m©Saflflit†l))TillxoAAaopmméw‡©H⅜EmpématfffffffllfliTª^ifxXAx)-˚˚ª)-˚¬†T¬)^¬¬'´˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–HĦ8#©XAxoXS©SŧŧŧéSXcct†ffi^^^)lcoaoAéœp‡X¬SGŧHHGow£Hm©AxtffflfliiTT)^TtAaxf^–'¬ª-˙˙-ifªªl¬-¬´˙˙˙˙˙˙˙˙'˙˙˙´´´˙˙´´´´˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙)£8£ŧAc†toaXXAX©éép©Sé©o†l^¬¬^itxoXééS©x)-˚tmE£#ŧaéémé©©octfffliTTT)^^)fAt†^ª–˚¬---˚˚)ci–TT''˚˙˙˙˙˙˙´´´˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬AEH£œXaSé©pœwH££EwpXppŧ©xl^¬ª^icxAocapp©axffASxaxAAXoaSocccfffiTTTTT)^)ic†l))ª–oc^-˚˚–)f^iT-'˚˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚lcœEwmSp‡8HX)é#‡twŧªª©x©mXtfTTT†xxAatcaAAXS©Sacftccttaxct†t†ttlTiT)))^ªªT†liTTiT¬)l^–¬--)liªª)'´´´´˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–itp‡p©Sm⅜Ea¬-cm‡#wéiipXaméo†ilftcoaAAa©é©XXAaxt††fcXAo††ttctt†lii)^^^^ªª^TT)^)ifT–^ª¬¬^–ªfT^^–'´´´˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–-)Sw©aéEEœpSaxoX†††t†lt©mpocff†tcxccoaAAAAAXXAacxxxtffftxc††flliiT)))ª^)^)T^^ª–ªi)-––^i^Tl)ª-'´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚'ª†wSxoXŧ©XAAAaaoxccxapéŧéat†ll†cot†††llltctcooxxcc†fiff††††liiiiT))))^^^)))T)-ªT¬ªTtfªTi)^-˚´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'˚ªiŧ©ocoSSaaoxoc††††xAXpmpoftt†t†xxxccctfiiif††t††††f†tf††f†flTTiTTTiTT)ª^)^^)¬ccliiT¬)i)T–´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚˚^TS©ocftccxcctccctato©ŧmSxt††tctccccxccctccccc†flfllfill†ff†liTTT)TTT))ª^))))ªx^-–ªª)Ti)–´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬-ªltpaxt†ilfl†f†tt†fcXpmŧAc††cxxtcccxxctt†fffttfii^)^^il†ff†fliT)T^T)Ti)^)T))i)iª¬¬ªª)T)¬˚'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-–ilpXAxt†ffllllll†xApmŧAtffftcttttttt††lfiilliiiT)^ªª)il††lfliiTT)T)TiT)^)))iT^¬¬¬^T^ª-'´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬llSpAac†llliil†cxaXppXc†llf†††cttxaaXaxl)T)TT^^))))TiiilflfllTTiTTTi)))^T)Ti)ªªª^^¬–˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙´˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'ltéŧAAx†lT)ll†ffcoApXcfiTilfflt†txxxoAXxfffffiTTT))iilll††fllii))TT^^^^^)^)T^¬¬¬–--'˙˙˙˙˙˙´´˙´´˙˙´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´^lAmpScllTiilll†tSpSa†i)Tlffff††fflll†aatccoaxt†lT)illflf†ff†fiTTT))^ªª¬ª–¬^^^-iª-˚´˙˙˙˙˙´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙´´˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-TfŧpSclfiiiiillcS©XofT))TlilfliiTllfoAtflllfxaotfllillfff††liiTii)^ªªª¬--¬¬^ª-¬˙˙˙'´˙˙˙˙´˙´˙˙˙´´˙˙´˙˙´˙˙˙˙´˙˙´˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´–)©m©t†lliiillfo©SSx†T)TilTTlftAxxSSoctttx†f†toaaxtfflf†††fffTTTT))^ª^ª¬––¬ªª¬–´˙´´˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´^Smpc†fflTiifc†Xmwéxi)TTTfcaXc†xccoxxacxx†cttcooooc†fffflliilli)))^ª¬^ªªªªª)¬–´˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚tmŧoclliiTf††cxopEE©tffccAAcc†ccxooctt†fcxt††tt††ac†iiiiTilliT^))^^^^ªª))^)¬-'˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´˙´´˙´˙˙´˙˙´˙´˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-cpŧotffflftccxAaASéœw#wŧ©xlcxtff†tt†ct†t†††††fff†tofTTTllifliT)T^ªª)^T)^^^)ª-'˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙´˙˙˙´´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´†©at†fflcoxxxaaaAS©©ppSAoAafTiiiff††fffl†ttxXpXcxxfTiiiflfiii))^^^)T)))^¬ª¬˚'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚aAc†fl†xc†tooXAAAAooaoAacxtlff)TlfftcaaSXwGŧoottclTiTlilliT))^)^))T)))ª–ª¬--˙˙´˙˙´˙˙´´˙˙˙˙´´˙˙˙˙˙˙´˙´˙˙´´˙˙´˙˙´₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙fSflT)lcttxAS©SXXAocc†t†tflf)TlxaXfTlª˙†Sptiil†c†i)Tllfliii)TT)))i))T^^–¬-¬-´˙´˙´´´˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬x†)^^^lf†taémmpp©Aaoxtcoc†tccxl-´˚˙–tSmAf)iTlfffi)Tlf†liilTiiTTTiliiTª–--¬–´˙˙˙´´˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙´´´˙˙´´˙˙˙˙˙˙˙´˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–-)T^ª^TfiifcœHœStª)˚¬fT¬˚'˙˙´–'¬XSSXA†T)ililfffTilfl†iTiiTliiiiliTlTª–--˚˚'´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´˙´´˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-illi–^TliiAŧœ##Atiªl¬-–lfcXXéXocfffiTililfffiTlf†ffiTlffflllliiiTT^¬ª–˚-˚´´˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚lctiª¬¬TTicA©mŧmœé©pSppSxflTifliiTi)Tlliif††fl††t††iifll†fllifilT^¬–––-–--´´˙˙˙˙˙˙´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙˙˙´˙˙˙´˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˚foottTTi)i†xaAAXAxxcac†lilllTl))TT)ifflf††t†f†††cflflf††ifiiliiT))ªª¬--––--˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚Toooc†iiTiftxaAaoct†txt†liiTiT)))Tiil††t††tf†tcxcll†llf††fiiTilT)^ªª–--–^¬˚'˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚lxoxoxtlll†txxax†fif††lTliiT)illllll†††clff†xoxcflf†flffliiTTiT^)^ª¬¬-˚ªT^^–˚´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´˙´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–toooaxtfcf††ccct††ft††lfflliiliif†ftctttc†lfxc†f†f†f†flfiilTTTT)^^ª––-–^ffAwE£Eét)¬-'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬foxoacx†l†ttfflt††tfflfil††flf†fftc††c†Tfftcc†††f†ttflflTiiTTTT))^ª¬––^taAŧ⅜%00&%⅜⅜⅜£p¬˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'icxpXxtctttttctttcxt†t†lflffilft††t††x†ftcc††t†††t†fi†flTiiiTT)))^^)TfcaA©ŧ8£‡⅜Ħ‰‰‰@@Ħ8m†'˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬TcXpo†††††txttttflliTTTillll†tcfctft†locxctt†tt†t††lflfiiTT)iTTT)if†xooaXXœ8SSpŧ‡8Ħ‰‰@0HHœ¬˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙^t©©ccxftxxf†tllT)i)T^))^Tffifllfftf†coc†ttcccccc††f†fllTii))TTiftcxooocopHotcctcA©pEĦĦ00%H#©Acl)¬˚'˙₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–cXxAott†tffi)^ª^^^^^¬–^^ii)Titltc†xxcxxtcccxxt†t†ff†llTi)^^)ilf†tcxc†††pwiiiiilf†tœ&@&ĦĦ0ĦĦĦ&Ħ&&%%&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙fXaoct†flli)^¬ªªª^ªªªªª^ª^lfc†txAAxxxxcxaoxctttf†ttfli)^)))Tif†ttc††flŧXª^^^^^TTfH00ĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ0₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'litox†ff))T^^)Tflilii)f†toaAXSaaxoxooaaoxcttt††lliTT)^)))Tiilf††llitw)^ª¬¬^^ª–é0&0Ħ0ĦĦ&ĦĦĦĦ&Ħ00Ħ₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ªªlttfiTtif^)ftc††cccoaXéŧéAAooaAoooaaxcct†ltfiiT^^)^))))iilf†flTiS©¬¬––¬–¬–l⅜000Ħ0Ħ&&Ħ&ĦĦ&ĦĦĦĦ₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙'¬^†cxot†††cxoAAS©ŧwwéaaAXaaAXaAaoocc††t††fi)^^^ªª^^^)TiTiffliTfETª–––––-'‡Ħ0ĦĦĦ0ĦĦĦĦĦĦ&&&&&&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-xpwE‡EwmmmpéS©AaxxoXXAAAAAAaxooctt†fllT^^^ªªªª¬ªª^))^)iffTi‡xª¬–––-–'a0‰@ĦĦ000Ħ0ĦĦĦ&ĦĦĦĦĦ₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙)éŧŧpSSXaAaXXXXXXXSSaaaAoAoxxccc†lfi)ªª^^¬ªªªªªª^^^)^)TTlaœ^¬¬¬–––'x8000000ĦĦ&Ħ&&Ħ&Ħ&Ħ&&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙''ªéM8E#wmŧmŧép©SSSXAXAoxxtxctt†c†fi)^ªª¬¬¬^)ª¬ªª¬¬ª^^^^^)Twi^ªª–––¬#%%&Ħ000ĦĦĦĦ&&&&&&&%%%₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙)oŧE8%@‰%0‡EG‡‡##œŧééŧp©SAaoxxxx††t†tt†fi)^^ª¬¬¬ª^ª¬¬¬¬––¬¬ªªª^¬SA¬¬–-–-¬œ&Ħ&&Ħ0Ħ%&&Ħ&&&ĦĦ&&&&%&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚†œ&ĦĦĦĦ0000@@&mœEwmŧéppSSAooaxttttf††††††TT^¬¬–-–¬¬–¬¬-–---–¬–¬–¬–^X–––––-c⅜&ĦĦĦ&ĦĦ%%&&Ħ&&&Ħ%Ħ&%&&%₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙tw&@00@0@0Ħ0000000HmmœœŧpSSXXaxxtcc†t†††flT))^¬¬¬¬–-¬–––¬¬-˚˚----–––-^ŧ˚˚'--–©0Ħ&&0&0ĦĦ&&&ĦĦ&ĦĦĦ&&%%%&&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙-oĦ@‰‰@@000ĦĦ000@@@@⅜œpŧœŧé©AaAoaxxtt†††flT))^ª¬–¬––-––––-˚˚˚˚˚˚˚-–-˚--pi''˚´)EĦ0ĦĦ&ĦĦĦĦĦ&&&%&&&&&&&&%&Ħ&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˚A£0ĦĦ‰‰‰‰‰@@@ĦĦ00@@@@@@%wmpémpAoc†ff†tlTTT¬ªª^)^ªª–¬¬–-–––-˚˚˚'˚˚'˚-˚'''-©^˚´´-p%Ħ0@&Ħ0ĦĦ00&%&&&Ħ&&&%%%&&&&Ħ₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙)w⅜Ħ0Ħ@@@0‰‰§‰@0ĦĦ00000@@@⅜#œŧpŧéSocfT)Ti)ªª–¬ªª^^ª¬ª¬–––––-˚˚'˚'˚˚'''´'´'˚Si'˚´tM0%Ħ0ĦĦĦĦ&&&ĦĦĦĦĦĦ&%&&%%&&&&ĦĦ₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¬awMĦ0‰@@@‰‰@0000‰‰@000@00@@@@@Mœœmé©épSXofi^ªªªª¬¬¬¬¬^ª¬¬¬¬–-˚˚-˚'''˚''´´´´´'ªŧª˚´l&000&ĦĦĦĦ&%&Ħ&&&ĦĦĦĦĦ&%&&&&&&&%%₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙^AG00@@@@@@@0@@00@@@00000@0000@@‰‰&ŧmmŧpS©©S©Xxl^ª¬¬ª^^^ªªªª¬–-˚˚˚˚˚˚˚-˚''´´´´´´˚a–^#&ĦĦ00Ħ000&%%&&&&&ĦĦĦĦĦĦ&&Ħ&%&%&&%&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙–cw8&00@@@‰@‰@0@@@@00@@@00000000@@0@0‰Epŧmm©AAASSSo†T)^ª¬ªª^^ª–-˚˚˚˚''˚˚˚˚''˙´˙˙´˙´aoEĦĦĦĦĦ00ĦĦĦĦ&%&&ĦĦĦ&Ħ&Ħ&%&&&&&&&%%%⅜&₩
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙^‡&0@0@@@@@@@@@@0@00@@Ħ0@@00Ħ00000Ħ00@00‰Gp霜©oooaaAocfi)^ª––˚-–-˚'''''''´˙˙´˙˙´˙˙˙©Ħ&&%Ħ&Ħ0Ħ%&ĦĦĦ&&Ħ&&&&%&&%%&&ĦĦ&&%%&%&&&₩
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
News / 23 Aug 2022

David Hughes joins Song Sleuth team as new strategy advisor

Interested to find out more?

Speak to a member of your sales team.

Email usCall us

     ¬¬ª^^)TTillf††tccxxooaaaaAAAaaaooxTTT)))^^^ªªª¬¬¬–––––––––––––¬¬ªª^–¬¬ªª^^)Tiilf†tcxoaAXXS©pééŧŧmmmmxxxxxxxxxxxxxxccctt††ffliTT)^ª¬¬–'''´´´´'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˚˚-––¬ªª
ªª^))Tiilff†tccxxoaaAAAAXXXXAAAaaoiiTTT))^^^ªªª¬¬¬¬–––––––––¬¬¬ªª^^¬¬¬ª^^)TTilf††tcxoaAXS©©péŧŧmmmmmxxxxxxxxxxxxxccctt††ffliiT)^ªª¬–-''´´´´'''˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚'''''''´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´''˚--––¬ª^
^^)TTillf†ttcxxoaaAAXXXXSSSXXXXAAaliiTTT)))^^^ªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªª^^)¬¬ªª^))Tiilf†tcxoaaAXS©ppéŧŧmmmmmxxxxxxxxxxxcccctt††ffliiT)^^ª¬–--'´´´'''˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚''''''´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˚˚--–¬¬ª^
))Tiilff†ttcxooaaAXXXSSSSSSSSSXXAAlliiTTT)))^^^ªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªª^^))¬ªª^^))Tillf†tcxoaAAXS©ppéŧŧŧmmmmxxxxxxxxcccccttt††ffliiT)^^ª¬–--˚´´´'''˚˚˚˚--------------˚˚˚˚'''''´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˚˚--–¬¬ª^
--–––¬¬¬ªª^^)TTiilllff†††††††††fff–––––------------˚˚˚˚˚------–––¬¬'˚˚˚˚--––¬¬ªª^^)TTillf††ttcccxxxxªªªªªªªª^^^^^^^ªªªªª¬¬¬––--˚˚'''´˙˙˙´´´´´´'''''''''''''''''''´´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚--–
-–––¬¬¬ªª^^))TTilllff†††††t†††††ff––––––---------------------––––¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^)TTillff†tttccccccªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬–––--˚˚''´´´˙˙´´´´´´'''''''''˚˚˚˚''''''''´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚---
–––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††ttttttt†††f–––––––--------------------–––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^)TTillff††tttcccccªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬––---˚˚''´´´'´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚˚--
––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††tttttttt†††f¬–––––––-------------------–––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^)TTiillf†††tttttttªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬–––--˚˚˚''´´´''´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚--
¬¬¬ªªª^^))TTiillff†††tttttttttt††f¬––––––––-----------------––––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^))Tiillff†††tttttt¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––---˚˚''´´´'''˚´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚˚-
¬¬ªªª^^))TTiillff†††ttttccctttt†††¬¬––––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^))TTiillff††††††††¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––--˚˚˚''´´´''˚˚-´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚-
ªªªª^^))TTiillfff††tttcccccctttt††¬¬¬–––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚----––¬¬ªª^^))TTiillffff††††††¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––––---˚˚'''´´´''˚˚--'''''˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚˚˚''''˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´''''''´´´´´´´´''˚˚˚
ªª^^^)))TTiillff††tttccccccccttt††¬¬¬–––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚---–––¬¬ªª^^)))TTiilllffffffff¬¬¬¬¬¬––––––––---˚˚˚''´´´''˚˚--––'''˚˚˚˚˚˚˚---------------˚˚˚˚˚'''˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''´´´´´'''˚˚
ª^^^)))TTiillff†††tttcccccccctt††f¬¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^))TTiiillllffffll¬¬¬––––––––----˚˚˚'''´´´''˚˚--––¬˚˚˚˚˚˚˚-------------------˚˚˚˚'''˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''´´´´'''˚
^^^)))TTiillfff††tttccccccccttt††f¬¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^)))TTiiiillllllll–––––––––----˚˚˚˚''´´´''˚˚--–––¬¬˚˚˚˚˚----------––––--------˚˚˚˚''´˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''´´´´''
^^)))TTiiillff†††tttccccccccttt††f¬¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬˚˚----–––¬¬¬ªª^^^)))TTTiiiiiiiiii––––––-----˚˚˚˚'''´´´''˚˚--––¬¬¬ª˚˚---------–––––––––––-----˚˚˚˚''´˙˙˙˙´´´´´´'''''''''''''''''''´´´'
))))TTiiillfff††ttttcccccccttt††ff¬¬¬¬––––––---------------–––––¬¬¬˚˚----–––¬¬¬ªªª^^^)))TTTTTiiiiTTT–––------˚˚˚˚'''´´´´''˚--–––¬¬ªªª--------–––––––––––––––-----˚˚˚''´˙˙˙˙´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´´´
))TTTTiilllff†††ttttttccttttt††ffl¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬¬˚˚----––––¬¬¬ªªª^^^))))TTTTTTTT))–------˚˚˚˚'''´´´´''˚˚--––¬¬¬ªªª^------––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´
)TTTTiiilllff††††ttttttttttt†††ffl¬¬¬––––––---------------–––––¬¬¬¬˚-----––––¬¬¬ªªªª^^^))))))))))))^----˚˚˚˚˚''''´´´´''˚˚--––¬¬ªªª^^^---–––––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''
TTTTiiilllffff††††tttttttt†††fffll¬¬¬–––––---------------–––––¬¬¬¬ª------––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^^)))^^^^^^--˚˚˚˚˚''''´´´´´''˚˚--––¬¬ªªª^^^^––––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚--------˚˚˚˚˚˚
TTTiiiilllffff††††††††††††††ffllli¬¬––––––--------------–––––¬¬¬¬ªª-----–––––¬¬¬¬ªªªªª^^^^^^^^^^^ªªª˚˚˚˚˚''''´´´´´'''˚˚--––¬¬ªªª^^^^)––––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙´´´´´''''˚˚˚˚˚˚-------------˚˚˚
TTiiiiilllfffff††††††††††fffflliii¬––––––-------------––––––¬¬¬¬ªªª-----–––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬˚˚˚'''''´´´´´''˚˚˚--––¬¬ªªª^^^^))–––––––––––––––––––––––-----˚˚˚''´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-----------------
Tiiiiilllllffffff††††ffffffllliiTT––––––------------––––––¬¬¬¬ªªªªª----––––––¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬–˚'''''´´´´´´''˚˚˚--––¬¬¬ªª^^^^)))–––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚''´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-------–––––––----
iiiiiillllllfffffffffffflllliiiTT)–––––----------–––––––¬¬¬¬ªªªªª^^-––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª¬¬¬¬¬–––'''''´´´´´´''˚˚˚--––¬¬¬ªªª^^^^)))–––––––––––––––––––––-----˚˚˚˚'''´´´´´´'''''˚˚˚˚------––––––––––––-
iiiiiillllllllffffffllllliiiiTTT))––––---------––––––¬¬¬¬¬ªªªª^^^^^––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––-'''´´´´´´'''˚˚˚--–––¬¬¬ªªª^^^^^^)–––––––––––––––––––------˚˚˚˚''''´´´´´'''''˚˚˚˚˚-----––––––––––––––
iiiiiillllllllllllllllliiiiTTT)))^–––-------–––––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^)))–––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––--''´´´´´´´'''˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^^^^^–––––––––––––––––-------˚˚˚˚'''''´´´´''''''˚˚˚˚------––––––––––––––
iiiiiiilllllllllllliiiiiTTTT))))^^––------–––––––¬¬¬¬ªªªª^^^)))))))¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––---'´´´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬¬ªªªª^^^^^^––––––––––––----------˚˚˚˚˚''''''´´´´'''''˚˚˚˚˚------––––––––¬¬¬¬––
iiiiiiiiillllliiiiiiiiTTTT))))^^^^-------––––––¬¬¬¬ªªª^^^))))TTTTTT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬––––---˚'´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªªªªª^^^^-------------------˚˚˚˚˚˚''''''''´´´''''''˚˚˚˚˚------–––––––¬¬¬¬¬¬¬
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiTTTTT))))^^^^^ª------–––––¬¬¬¬ªªª^^^)))TTTTiiiiiªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬––––---˚'´´´´´´'''˚˚˚˚---–––¬¬¬¬ªªªªªªªªª---------------˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''''´´'''''''˚˚˚˚˚˚-----–––––––¬¬¬¬¬¬¬
iiiiiiiiiiiiiiiiTTTTTT))))^^^^^^ªª-----–––––¬¬¬ªªª^^^))TTTTiiiillllªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬––––---˚'´´´´´´'''˚˚˚˚---––––¬¬¬¬¬ªªªªªªª----------˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚------–––––––¬¬¬¬¬¬
liiiiiiiiiiiiiTTTTTT))))^^^^^^ªªªª----–––––¬¬¬ªª^^^))TTTiiilllllfff^^^^^^^^^^^^^^^ªªªªªªª¬¬¬¬–––---˚'´´´´´´''''˚˚˚----––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬---˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''''˚˚˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚˚------––––––¬¬¬¬¬¬
liiiiiiiiiiiTTTTTT)))))^^^^^ªªªªªª--–––––¬¬¬¬ªª^^)))TTiilllffffffff^^^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªªª¬¬¬¬–––--˚'´´´´´´''''˚˚˚˚----––––––¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''´´'''''˚˚˚˚˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚------–––––––¬¬¬¬
liiiiiiiiiTTTTTTT))))^^^^^^ªªªªªªª-–––––¬¬¬ªªª^^))TTiilllfff†††††††)))))))))))))^^^^^^^ªªªª¬¬¬–––---''´´´´´´''''˚˚˚˚----–––––––––––––˚˚˚˚˚˚˚''''''''''´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚------––––––¬¬¬
––––––––––––––––––––––––----------'''''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªªª^^^))))))))---------------––----------˚˚˚˚''˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚
–––––––––––––––––––––––---------––''''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^))))TTTTTT---------––––––––––––------˚˚˚˚˚'´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''''''''˚˚˚˚˚''´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––-----–––––'''''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^^)))TTTTTiii-----––––––––––––––––––-----˚˚˚˚˚´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''´´˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––––––––––––''''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^^))TTTiiiiiii–––––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––––––––––––'''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^)))TTiiiilllll––––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––––----˚˚˚´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––––––––––¬¬'˚˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTTiiilllllll––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''˚˚˚˚
¬¬¬–––––––––––––––––––––––––––¬¬¬¬˚˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTTiilllffffff¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––----˚˚´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––––––––––––¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTiiillffffff†f¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬––––---˚˚´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´''''˚˚˚˚
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªª˚˚----–––¬¬ªªª^^)TTiilllfff††††††ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬–––---˚˚´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''˚˚˚˚
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªª˚----–––¬¬¬ªª^^))TTilllff††††ttttªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬–––---˚˚´´´´˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''''´´˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''˚˚˚-
ªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª----–––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††tttttt^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªªªª¬¬¬–––---˚˚´´´´˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''´´´´˙˙˙´´´´´´´´´´'''''''´´´´´´´'''˚˚˚-
ªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^----–––¬¬ªª^^))TTiillff††tttttcct^^^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªª¬¬¬¬––---˚˚´´´´˙˙˙´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´´˙˙˙˙˙´´´´´´´´´'''''''''''´´´´´'´´´´´´´´´'''''''''''''´´´´´'''˚˚--
ªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªª^---–––¬¬¬ªª^^))Tiillff††ttttccccc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªª¬¬¬––---˚˚´´´´˙˙´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''´´´´˙˙˙˙´´´´´´´´´''''''´´´´´´´'''´´´´´´'''''''''''''''''´´´´''˚˚˚--
ªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^--–––¬¬¬ªª^^))TTiillf†††ttccccccc))))))))))))^^^^^^^ªªªª¬¬¬––---˚˚´´´˙˙´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''˚´´´'''''''''''˚˚˚'''''''´´´''˚˚---
ªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^-––––¬¬¬ªª^^))TTillff††tttccccccc))))))))))))))^^^^^ªªªª¬¬–––--˚˚˚´´´˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´´´''˚˚--–
ªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^-––––¬¬ªªª^^))Tiillff††ttccccxxxx)))))))))))))))^^^^ªªªª¬¬–––--˚˚'´´˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚---------˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´'''˚˚-––
ªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª^^-––––¬¬ªª^^^)TTiillff††ttccccxxxx)))))))))))))))^^^^ªªª¬¬¬––---˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚˚˚˚˚--------------˚''´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚----''˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
ª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª^-––––¬¬ªª^^))TTiillff††ttccccxxxxT))))))))))))))^^^^ªªª¬¬¬––--˚˚''´´´´´´''''˚˚˚˚˚˚-----------------'''''´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚----––˚˚˚˚˚˚˚------------˚˚˚˚''´''˚˚-––¬
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––––––––¬¬¬¬¬¬¬ªªªª-––––¬¬ªªª^^))Tiillff††tttcccccccTT))))))))))))^^^^^ªªª¬¬–––--˚˚''´´´´´''''˚˚˚˚˚˚------------------''''''''''''''''''''˚˚˚˚----––––¬˚˚˚-----------------˚˚˚''´''˚˚-––¬
¬¬¬¬¬–––––––––––––––––––––¬¬¬¬¬ªªª--–––¬¬¬ªª^^))TTillff††tttcccccccT)))))))))))))^^^^ªªª¬¬¬––--˚˚˚''´´´´'''''˚˚˚˚˚--------–––––––----'''''''''''''''''˚˚˚˚˚----––––¬¬¬--------––––––––-----˚˚'''''˚--–¬¬
––––––––––––––––––––––––––––¬¬¬¬¬ª--––––¬¬ªª^^))TTiillff††ttttccccc))))))))))))^^^^^ªªªª¬¬–––--˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚-------–––––––––––--'''''''''''''''˚˚˚˚˚----––––¬¬¬ªª-----–––––––––––––---˚˚˚''''˚-––¬ª
–––––––-----------------––––––¬¬¬¬---–––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††ttttttt)))))))))))^^^^^ªªªª¬¬¬––---˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚-------––––––––––––-'''''''''''''˚˚˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªªª-––––––––––––––––––---˚˚'''˚˚-–¬¬ª
---------------------------–––––¬¬----–––¬¬ªªª^^))TTiillff††††ttttt))))))))^^^^^^^ªªªª¬¬¬–––--˚˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚-------––––––––––––-'''''''''''˚˚˚˚˚˚----––––¬¬¬ªªª^^–––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––--˚˚'''˚˚-–¬ªª
---˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------––––˚----–––¬¬ªªª^^))TTiillfff†††††††)))^^^^^^^^^^^ªªªª¬¬¬¬––---˚˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚---------–––––––––--'''''''''˚˚˚˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªªª^^^––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––--˚˚'''˚˚-–¬ª^
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----––˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))TTiilllffffffff^^^^^^^^^^^ªªªªªª¬¬¬¬–––---˚˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚------------------'''''''''˚˚˚˚˚˚˚----–––¬¬ªªª^^^^)–¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––--˚'''˚--–¬ª^
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----˚˚˚˚----––¬¬¬ªª^^))TTTiiillllffff^^^^^^^ªªªªªªªªª¬¬¬¬–––----˚˚˚'''´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----------------'''''''''˚˚˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªª^^^))¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª¬¬¬¬¬–––--˚'''˚--–¬ª^
'''''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚-''˚˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))TTTiiiilllllªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬––––----˚˚˚'''´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------''''''''''˚˚˚˚˚----–––¬¬ªªª^^^)))¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª¬¬¬¬¬––--˚˚''˚-––¬ª^
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''˚˚˚˚''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^)))TTTTiiiiiªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚'''´´´´´´'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''˚˚˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))))¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªª¬¬¬¬––--˚˚''˚-–¬¬ª^
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚˚----––––¬¬¬¬¬¬¬''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''˚˚˚----––––¬¬'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚--–
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚----––––––¬¬¬''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚----––––¬¬'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''˚˚˚˚˚-----––––––'''''''''''''''˚˚˚˚˚'''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´''''˚˚˚˚---––––¬¬''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-------––'''''''''''''''''''˚˚''''''''''''´˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´''''˚˚˚---––––¬¬''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚------''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´'''˚˚˚---––––¬¬'˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚---´´´'''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´˙˙˙˙´´´´'''˚˚˚---––––¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´'''''''''''''''''''''''´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚´´´´´''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´'''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´˙˙´´´´'''˚˚˚---–––¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚''´´´''˚˚-––
''''''''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚´´´´´´''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚-------------´´´´´´´´´´´´´´´˙´´´'''˚˚˚---–––¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚--------˚˚˚˚˚''´´´''˚--––
''''''''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚´´´´´´´'''''''''˚˚˚˚˚˚˚----------''''''''˚˚˚˚˚˚˚--------––––––––––''''''''''´´´´´´´´´´'''˚˚˚--––––¬˚˚˚˚˚˚˚˚---------˚˚˚˚˚'''´´''˚--––
'''''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚-------–––––'''˚˚˚˚˚˚˚˚------––––––––––––––––'''''''''''''´´´´´´´´''˚˚˚---–––¬˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
'''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´''''''''''''''´´´´´´´´'''´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚-----––––––¬¬˚˚˚˚˚˚˚------––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚˚˚'''''''''´´´´´´'''˚˚---––––˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´''''''''''''''''''''''´´´´´´'´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚----–––––¬¬¬¬¬˚˚˚˚------–––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªª˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´´´´´''˚˚˚---–––˚˚˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
'''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚----––––¬¬¬¬ªªª-------–––––¬¬¬¬ªªªªªª^^^^^^^^^^^----˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´´´'''˚˚---–––˚˚˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''´´˙´´´´´´´'''''˚˚˚˚----–––¬¬¬¬ªªªª^----–––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^^))))))))^^---------˚˚˚˚˚˚˚''''´´´'''˚˚---––˚˚˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚'''´´'˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚--'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˙˙´´´´´´''''˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªªª^^^––––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^))))))))))))))–––----------˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚˚--––˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚'''´´'˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚---'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´˙´´´´´´''''˚˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^))––––¬¬¬¬ªªªª^^^^))))TTTTTTTTTTTTT––––––––-------˚˚˚˚'''´´'''˚˚---–˚˚˚˚˚˚˚˚---------˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚˚˚'''´´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^)))–¬¬¬¬¬ªªªª^^^))))TTTTTiiiiiiiiiTT¬¬–––––––––-----˚˚˚˚'''´´''˚˚˚---'˚˚˚˚˚˚˚˚--------˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------˚˚˚˚˚˚''´´´´´´´''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªªª^^)))TT¬¬¬¬ªªªª^^^))))TTTTiiiiiiiiiiiiii¬¬¬¬¬––––––––-----˚˚˚'''´'''˚˚---'˚˚˚˚˚˚˚˚˚------˚˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
'''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚-----'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚---------------˚˚˚˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬ªªª^^)))TTT¬¬ªªªª^^^^)))TTTTiiiillllllllllii¬¬¬¬¬¬¬¬––––––-----˚˚˚'''´''˚˚˚--''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´''˚˚--––
''´´´´´´´´´''''''''''''˚˚˚˚˚˚-----''˚˚˚˚˚˚˚˚˚----------------˚˚˚˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^))TTTi¬ªªªª^^^^)))TTTiiiillllllllllllllªª¬¬¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚'''´'''˚˚˚-'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´''˚˚˚--––
´´´´´´´´´´´´´´'''''''''˚˚˚˚˚˚-----'˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬ªªª^^))TTTiiªªªª^^^))))TTTiiilllllfffffffflllªªª¬¬¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚'''´''˚˚˚-'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´''˚˚---––
´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚-----'˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚˚´´´´´´´''''˚˚˚--–––¬¬ªª^^^))TTiiiªªª^^^^)))TTTiiilllllffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚'''´'''˚˚˚''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´'''˚˚--–––
´´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚˚´´´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬ªª^^)))TTiiiªª^^^^)))TTTiiiillllfffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚˚''''''˚˚˚'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´'''˚˚---––¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚˚´´´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTTiilª^^^^)))TTTTiiillllffffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚˚''''''˚˚˚'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´'''˚˚˚--–––¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚-----'˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚----------------˚˚˚˚˚'´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬¬ªª^^))TTiiil^^^^^)))TTTiiiillllffffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚˚''''''˚˚˚''''''''''''''''''''´'''˚˚˚---––¬¬
'´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚----''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------˚˚˚˚˚˚˚'´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬ªªª^^))TTiill^^^^))))TTTiiilllllffffffffffflllªªªª¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚˚'''''''˚˚˚''''''''''''''''''´´'''˚˚˚---––¬¬¬
''''''´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚---'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚˚˚˚''´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬ªª^^))TTiiill^^^^)))TTTTiiilllllffffffffffllllªªª¬¬¬¬¬¬–––––-----˚˚˚''''''''˚˚˚'''''''''''''''''´´'''˚˚˚---––¬¬¬¬
'''''''''´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚--'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTiilll^^^))))TTTTiiilllllffffffffllllliªª¬¬¬¬¬––––––----˚˚˚˚''''''''˚˚˚˚'''''''''''''''´´´'''˚˚˚---––¬¬¬ªª
´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^˚˚˚-----––––¬¬¬¬¬ªªªªªªª^^^ªªªªªª˚''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´'''˙˙˙˙˙˙˙´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚˚-----
´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´'''''˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚---––¬¬¬ªªªª^^˚˚------––––¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªªª'''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚˚----––
´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´''''˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^˚------––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªª¬'''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚˚----–––
´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙´´´´´´´´´´´´'''˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^^^)------––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªªª¬'''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´'''''''´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚----––––¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''´´´´´´´´'''''˚˚˚---–––¬¬ªªª^^^)))----–––––¬¬¬¬¬ªªªªªª^^^^^^ªªªªªª¬'''''''''´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚---––––¬¬¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''´´´´´´´'''''˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))))T--––––––¬¬¬¬ªªªªªª^^^^^^^^^ªªªªª¬'''''''''´´´´´´´´´´´´´'''''''''''´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬¬¬ª
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´'''''''˚´´´´´'''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^)))TTT––––––¬¬¬¬¬ªªªªª^^^^^^^^^^^^ªªªª¬˚'''''''´´´´´´´˙´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´˙˙˙˙´´´´'''˚˚˚---––¬¬¬¬ªªª
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚´´´'''''˚˚˚˚---–––¬¬ªªª^^)))TTTii–––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^^^^^^^^^^^^^ªªª¬˚'''''''´´´´´´˙´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´˙˙˙´´´´'''˚˚˚--–––¬¬¬ªªª^^
''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚-'''''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^)))TTiiiil¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^^^^^))))))))^^^^^ªªª˚˚''''''´´´´´˙´´´´''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´˙˙˙´´´´''˚˚˚--–––¬¬ªªª^^^)
''''''´´´´´´´'''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚---'''''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^^))TTiiillll¬¬¬ªªªªª^^^^^))))))))))))))^^^ªªª˚˚˚'''''´´´´´´´´´''''˚˚˚˚˚˚----˚˚´´´´´´´´´˙´´´´'''˚˚--–––¬¬ªª^^^)))
''''''''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚----–''˚˚˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^))TTiiillffffªªªªª^^^^^))))))TTTTTTTT))))^^^ªª˚˚˚'''''´´´´˙´´´'''˚˚˚˚˚---------'´´´´´´´´˙´´´'''˚˚---––¬¬ªª^^))TTT
''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´'''''''''''˚˚˚˚˚----–––˚˚˚˚˚----–––¬¬ªª^^))TTiilllff††††^^^^^^^)))))TTTTTTTTTTTTTT))))^^ª˚˚˚˚''''´´´´´´´'''˚˚˚˚-----------'''´´´´´´˙´´´'''˚˚--––¬¬ª^^))TTTii
˚˚˚'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚----------''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚----––––¬˚˚˚----–––¬¬ªªª^^))TTiillff††tttt^^^)))))TTTTTTiiiiiiiiiiTTTT)))^^-˚˚˚˚'''´´´´´´´'''˚˚˚-----–––––--''''´´´´´˙´´´''˚˚--––¬¬ª^^))TTiiil
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----------––––--''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----––––¬¬¬˚----–––¬¬¬ªª^^))TTiillff††ttcccc))))TTTTTTiiiiiilllllliiiiiTT))^^--˚˚˚''''´´´´´'''˚˚˚----–––––––––'''''´´´´´´´'''˚˚-––¬¬ª^^))Tiilllf
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚--------–––––––––––––––˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----––––¬¬¬¬ª----–––¬¬ªªª^^))Tiillff††ttccxxxxTTTTTTiiiiilllllllllllllliiiTT))^---˚˚˚'''´´´´´''˚˚˚----––––––––––''''''´´´´´´''˚˚--–¬¬ªª^))Tiillff†
--------------–––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------–––––¬¬¬ªªª--–––¬¬¬ªª^^))TTiilff††ttccxxooooTiiiiiillllllfffffffffffllliiTT))---˚˚˚'''´´´´´''˚˚˚---––––¬¬¬¬–––˚'''''´´´´´´''˚˚-––¬ªª^))Tiilff†††
---------–––––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªª--------------------–––––¬¬¬ªªªª^––––¬¬¬ªª^^))TTillff†ttccxxoooaaaiiillllllffffff††††††ffffflliiTT)–---˚˚˚'''´´´'''˚˚---–––¬¬¬¬¬¬¬¬–˚˚'''''´´´´´''˚--–¬¬ª^^)Tiilff††tt
–––––––––––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^^^^^^^^^^–––----------––––––––––¬¬¬¬ªªª^^^–––¬¬¬ªª^^))TTillff†ttcxxooaaaAAAlllllfffff††††††††††††††ffflliiTT––---˚˚'''´´´''˚˚˚--–––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚''''´´´´''˚˚--–¬ªª^)TTilff†ttcc
–––––––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^)))))))TTTT))–––––––––––––––––––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^)––¬¬¬ªª^^))TTillff†ttcxxooaaAAXXXfffffff†††††ttttttttttt†††fflliiT–––--˚˚˚''´´´''˚˚---––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚'''´´´´''˚˚-––¬ª^))Tilff†ttccx
¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^^))))TTTTTiiiiiiiT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^))¬¬¬¬ªª^^))TTiilff†ttcxxoaaAAXXXXSffff†††††tttttttttttttttt††fflliT¬––---˚˚''´´´''˚˚--–––¬¬¬¬ªªªªª¬¬˚˚˚˚''''´´´''˚--–¬¬ª^)Tiilf†ttcxxo
¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^^)))TTTTiiiilllllllllªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª^^^^)))¬¬¬ªªª^^))Tiillf††tcxxooaAAXXXSSS†††††††tttttcccccccccctttt††fflii¬–––--˚˚'''´´''˚˚--––¬¬¬¬ªªªªªªª¬-˚˚˚˚'''´´´''˚--–¬ª^^)Tilf††tcxxoo
¬ªªªªªªª^^^^)))TTiiillllffffffffff^^^ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª^^^^^))))T¬¬ªªª^^))TTiilff†tccxooaaAXXXSSS©†††††tttttcccccccccccccctt†††flli¬¬––--˚˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªªªªªª-˚˚˚˚'''´´´''˚-––¬ª^)TTilf†tccxooa
ªªªªªª^^^)))TTTiiillffff††††††††††)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^))))TT¬¬ªªª^^))TTillf††tccxooaAAXXSSS©©†††ttttttccccccccxccccccttt††ffli¬¬––---˚˚''´´''˚˚--––¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚'''´´´'˚˚-––¬ª^)Tilff†tcxxoaa
ªªª^^^^)))TTTiilllff†††tttttcccctt)))))))))))^^^^^^^^^^^^^^)))))TTT¬ªªª^^^))Tiillf††tccxooaAAXXSSS©©††ttttttccccccccxxxxccccctt††ffli¬¬––---˚˚''´´''˚--––¬¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-–¬¬ª^)Tilf†ttcxooaA
ª^^^^^)))TTiiillff††tttccccxxxxxxcTTTTTTT))))))))))))))))))))))TTTT¬ªªª^^^))TTillf††tccxooaAAXXXSSS©†††ttttttcccccccccccccccttt††ffli¬¬–––--˚˚''´´'˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaaA
^^^^^)))TTiillff†††ttccxxxxooooooxiiiTTTTTTTTTTTT)))))))))))))TTTTTªªªª^^^))TTillff†ttcxxoaaAAXXXSSS††††ttttttcccccccccccccctt†††flli¬¬––---˚˚''´´'˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaaA
^^^^)))TTiillff††ttccxxxoooaaaaaaoiiiiiiiiiiTTTTTTTTTTTTT)))TTTTTTT¬ªªªª^^))TTiillf††tccxooaaAAXXXXS†††††††ttttttccccccccctttt††fflii¬¬––--˚˚˚''´''˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaAA
^^^)))TTTiillf††ttccxxooaaaaAAAAAalllllliiiiiiiiiTTTTTTTTTTTTTTTTTT¬ªªªª^^^))TTiilff††tccxxooaaAAAXXffff††††††tttttttttttttt†††fflliT¬¬––--˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaaA
^^^)))TTiillff††tccxxooaaAAAAAAAAAflllllllllliiiiiiiiTTTTTTTTTTTTTT¬¬ªªªª^^^))TTiilff††tccxxoooaaaAAffffffff†††††††††tt††††††ffflliiT¬––---˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªª^ªªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tccxoaaA
^^^)))TTiillf††ttcxxooaaAAXXXXXXXXfffffllllllllliiiiiiiTTTTTTTTTTTT¬¬¬ªªªª^^^))TTiillf††ttccxxxoooaalllllllfffffff††††††††ffffllliiT)–––--˚˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-–¬¬ª^)Tilf†ttcxooaa
^^^^))TTiillf††tccxooaaAAXXXXSSSSXffffffffflllllllliiiiiTTTTTTTTTTT¬¬¬¬¬ªªª^^^))TTiillff††ttcccxxxxxiiiiillllllllfffffffffflllliiTT))––---˚˚'''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-–¬¬ª^)Tilff†tcxxoaa
ª^^^))TTiillf††tccxooaAAXXXSSSSSSS††fffffffffflllllliiiiiTTTTTT))))¬¬¬¬¬¬¬ªªª^^)))TTiillff†††tttccccTTTTiiiiiiiillllllllllliiiiTTT))^–---˚˚˚''´´´''˚˚--––¬¬¬¬ªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-––¬ª^)Tiilf†tccxooa
     ¬¬ª^^)TTillf††tccxxooaaaaAAAaaaooxTTT)))^^^ªªª¬¬¬–––––––––––––¬¬ªª^–¬¬ªª^^)Tiilf†tcxoaAXXS©pééŧŧmmmmxxxxxxxxxxxxxxccctt††ffliTT)^ª¬¬–'''´´´´'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˚˚-––¬ªª
ªª^))Tiilff†tccxxoaaAAAAXXXXAAAaaoiiTTT))^^^ªªª¬¬¬¬–––––––––¬¬¬ªª^^¬¬¬ª^^)TTilf††tcxoaAXS©©péŧŧmmmmmxxxxxxxxxxxxxccctt††ffliiT)^ªª¬–-''´´´´'''˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚'''''''´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´''˚--––¬ª^
^^)TTillf†ttcxxoaaAAXXXXSSSXXXXAAaliiTTT)))^^^ªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªª^^)¬¬ªª^))Tiilf†tcxoaaAXS©ppéŧŧmmmmmxxxxxxxxxxxcccctt††ffliiT)^^ª¬–--'´´´'''˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚''''''´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˚˚--–¬¬ª^
))Tiilff†ttcxooaaAXXXSSSSSSSSSXXAAlliiTTT)))^^^ªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªª^^))¬ªª^^))Tillf†tcxoaAAXS©ppéŧŧŧmmmmxxxxxxxxcccccttt††ffliiT)^^ª¬–--˚´´´'''˚˚˚˚--------------˚˚˚˚'''''´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˚˚--–¬¬ª^
--–––¬¬¬ªª^^)TTiilllff†††††††††fff–––––------------˚˚˚˚˚------–––¬¬'˚˚˚˚--––¬¬ªª^^)TTillf††ttcccxxxxªªªªªªªª^^^^^^^ªªªªª¬¬¬––--˚˚'''´˙˙˙´´´´´´'''''''''''''''''''´´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚--–
-–––¬¬¬ªª^^))TTilllff†††††t†††††ff––––––---------------------––––¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^)TTillff†tttccccccªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬–––--˚˚''´´´˙˙´´´´´´'''''''''˚˚˚˚''''''''´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚---
–––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††ttttttt†††f–––––––--------------------–––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^)TTillff††tttcccccªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬––---˚˚''´´´'´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚˚--
––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††tttttttt†††f¬–––––––-------------------–––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^)TTiillf†††tttttttªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬–––--˚˚˚''´´´''´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚--
¬¬¬ªªª^^))TTiillff†††tttttttttt††f¬––––––––-----------------––––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^))Tiillff†††tttttt¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––---˚˚''´´´'''˚´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚˚-
¬¬ªªª^^))TTiillff†††ttttccctttt†††¬¬––––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚˚---––¬¬ªª^^))TTiillff††††††††¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––--˚˚˚''´´´''˚˚-´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''˚˚-
ªªªª^^))TTiillfff††tttcccccctttt††¬¬¬–––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚----––¬¬ªª^^))TTiillffff††††††¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––––---˚˚'''´´´''˚˚--'''''˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚˚˚''''˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´''''''´´´´´´´´''˚˚˚
ªª^^^)))TTiillff††tttccccccccttt††¬¬¬–––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚---–––¬¬ªª^^)))TTiilllffffffff¬¬¬¬¬¬––––––––---˚˚˚''´´´''˚˚--––'''˚˚˚˚˚˚˚---------------˚˚˚˚˚'''˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''´´´´´'''˚˚
ª^^^)))TTiillff†††tttcccccccctt††f¬¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^))TTiiillllffffll¬¬¬––––––––----˚˚˚'''´´´''˚˚--––¬˚˚˚˚˚˚˚-------------------˚˚˚˚'''˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''´´´´'''˚
^^^)))TTiillfff††tttccccccccttt††f¬¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^)))TTiiiillllllll–––––––––----˚˚˚˚''´´´''˚˚--–––¬¬˚˚˚˚˚----------––––--------˚˚˚˚''´˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''´´´´''
^^)))TTiiillff†††tttccccccccttt††f¬¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬˚˚----–––¬¬¬ªª^^^)))TTTiiiiiiiiii––––––-----˚˚˚˚'''´´´''˚˚--––¬¬¬ª˚˚---------–––––––––––-----˚˚˚˚''´˙˙˙˙´´´´´´'''''''''''''''''''´´´'
))))TTiiillfff††ttttcccccccttt††ff¬¬¬¬––––––---------------–––––¬¬¬˚˚----–––¬¬¬ªªª^^^)))TTTTTiiiiTTT–––------˚˚˚˚'''´´´´''˚--–––¬¬ªªª--------–––––––––––––––-----˚˚˚''´˙˙˙˙´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´´´
))TTTTiilllff†††ttttttccttttt††ffl¬¬¬––––––----------------––––¬¬¬¬˚˚----––––¬¬¬ªªª^^^))))TTTTTTTT))–------˚˚˚˚'''´´´´''˚˚--––¬¬¬ªªª^------––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´
)TTTTiiilllff††††ttttttttttt†††ffl¬¬¬––––––---------------–––––¬¬¬¬˚-----––––¬¬¬ªªªª^^^))))))))))))^----˚˚˚˚˚''''´´´´''˚˚--––¬¬ªªª^^^---–––––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''
TTTTiiilllffff††††tttttttt†††fffll¬¬¬–––––---------------–––––¬¬¬¬ª------––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^^)))^^^^^^--˚˚˚˚˚''''´´´´´''˚˚--––¬¬ªªª^^^^––––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚--------˚˚˚˚˚˚
TTTiiiilllffff††††††††††††††ffllli¬¬––––––--------------–––––¬¬¬¬ªª-----–––––¬¬¬¬ªªªªª^^^^^^^^^^^ªªª˚˚˚˚˚''''´´´´´'''˚˚--––¬¬ªªª^^^^)––––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚'´´˙´´´´´''''˚˚˚˚˚˚-------------˚˚˚
TTiiiiilllfffff††††††††††fffflliii¬––––––-------------––––––¬¬¬¬ªªª-----–––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬˚˚˚'''''´´´´´''˚˚˚--––¬¬ªªª^^^^))–––––––––––––––––––––––-----˚˚˚''´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-----------------
Tiiiiilllllffffff††††ffffffllliiTT––––––------------––––––¬¬¬¬ªªªªª----––––––¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬–˚'''''´´´´´´''˚˚˚--––¬¬¬ªª^^^^)))–––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚''´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-------–––––––----
iiiiiillllllfffffffffffflllliiiTT)–––––----------–––––––¬¬¬¬ªªªªª^^-––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª¬¬¬¬¬–––'''''´´´´´´''˚˚˚--––¬¬¬ªªª^^^^)))–––––––––––––––––––––-----˚˚˚˚'''´´´´´´'''''˚˚˚˚------––––––––––––-
iiiiiillllllllffffffllllliiiiTTT))––––---------––––––¬¬¬¬¬ªªªª^^^^^––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––-'''´´´´´´'''˚˚˚--–––¬¬¬ªªª^^^^^^)–––––––––––––––––––------˚˚˚˚''''´´´´´'''''˚˚˚˚˚-----––––––––––––––
iiiiiillllllllllllllllliiiiTTT)))^–––-------–––––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^)))–––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––--''´´´´´´´'''˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^^^^^–––––––––––––––––-------˚˚˚˚'''''´´´´''''''˚˚˚˚------––––––––––––––
iiiiiiilllllllllllliiiiiTTTT))))^^––------–––––––¬¬¬¬ªªªª^^^)))))))¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––---'´´´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬¬ªªªª^^^^^^––––––––––––----------˚˚˚˚˚''''''´´´´'''''˚˚˚˚˚------––––––––¬¬¬¬––
iiiiiiiiillllliiiiiiiiTTTT))))^^^^-------––––––¬¬¬¬ªªª^^^))))TTTTTT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬––––---˚'´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªªªªª^^^^-------------------˚˚˚˚˚˚''''''''´´´''''''˚˚˚˚˚------–––––––¬¬¬¬¬¬¬
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiTTTTT))))^^^^^ª------–––––¬¬¬¬ªªª^^^)))TTTTiiiiiªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬––––---˚'´´´´´´'''˚˚˚˚---–––¬¬¬¬ªªªªªªªªª---------------˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''''´´'''''''˚˚˚˚˚˚-----–––––––¬¬¬¬¬¬¬
iiiiiiiiiiiiiiiiTTTTTT))))^^^^^^ªª-----–––––¬¬¬ªªª^^^))TTTTiiiillllªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬––––---˚'´´´´´´'''˚˚˚˚---––––¬¬¬¬¬ªªªªªªª----------˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚------–––––––¬¬¬¬¬¬
liiiiiiiiiiiiiTTTTTT))))^^^^^^ªªªª----–––––¬¬¬ªª^^^))TTTiiilllllfff^^^^^^^^^^^^^^^ªªªªªªª¬¬¬¬–––---˚'´´´´´´''''˚˚˚----––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬---˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''''˚˚˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚˚------––––––¬¬¬¬¬¬
liiiiiiiiiiiTTTTTT)))))^^^^^ªªªªªª--–––––¬¬¬¬ªª^^)))TTiilllffffffff^^^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªªª¬¬¬¬–––--˚'´´´´´´''''˚˚˚˚----––––––¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''´´'''''˚˚˚˚˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚------–––––––¬¬¬¬
liiiiiiiiiTTTTTTT))))^^^^^^ªªªªªªª-–––––¬¬¬ªªª^^))TTiilllfff†††††††)))))))))))))^^^^^^^ªªªª¬¬¬–––---''´´´´´´''''˚˚˚˚----–––––––––––––˚˚˚˚˚˚˚''''''''''´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚------––––––¬¬¬
––––––––––––––––––––––––----------'''''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªªª^^^))))))))---------------––----------˚˚˚˚''˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚
–––––––––––––––––––––––---------––''''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^))))TTTTTT---------––––––––––––------˚˚˚˚˚'´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''''''''˚˚˚˚˚''´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––-----–––––'''''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^^)))TTTTTiii-----––––––––––––––––––-----˚˚˚˚˚´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''´´˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––––––––––––''''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^^))TTTiiiiiii–––––––––––––––––––––––––----˚˚˚˚´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––––––––––––'''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^)))TTiiiilllll––––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––––----˚˚˚´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚
––––––––––––––––––––––––––––––––¬¬'˚˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTTiiilllllll––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''˚˚˚˚
¬¬¬–––––––––––––––––––––––––––¬¬¬¬˚˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTTiilllffffff¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––----˚˚´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´'''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––––––––––––¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTiiillffffff†f¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬––––---˚˚´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´''''˚˚˚˚
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªª˚˚----–––¬¬ªªª^^)TTiilllfff††††††ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬–––---˚˚´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''˚˚˚˚
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªª˚----–––¬¬¬ªª^^))TTilllff††††ttttªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬–––---˚˚´´´´˙˙˙˙´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''''´´˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''˚˚˚-
ªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª----–––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††tttttt^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªªªª¬¬¬–––---˚˚´´´´˙˙˙´´´´´´´'''''''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´''''''''''''''´´´´˙˙˙´´´´´´´´´´'''''''´´´´´´´'''˚˚˚-
ªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^----–––¬¬ªª^^))TTiillff††tttttcct^^^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªª¬¬¬¬––---˚˚´´´´˙˙˙´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´´˙˙˙˙˙´´´´´´´´´'''''''''''´´´´´'´´´´´´´´´'''''''''''''´´´´´'''˚˚--
ªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªª^---–––¬¬¬ªª^^))Tiillff††ttttccccc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ªªªª¬¬¬––---˚˚´´´´˙˙´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''´´´´˙˙˙˙´´´´´´´´´''''''´´´´´´´'''´´´´´´'''''''''''''''''´´´´''˚˚˚--
ªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^--–––¬¬¬ªª^^))TTiillf†††ttccccccc))))))))))))^^^^^^^ªªªª¬¬¬––---˚˚´´´˙˙´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''˚´´´'''''''''''˚˚˚'''''''´´´''˚˚---
ªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^-––––¬¬¬ªª^^))TTillff††tttccccccc))))))))))))))^^^^^ªªªª¬¬–––--˚˚˚´´´˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´´´''˚˚--–
ªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^-––––¬¬ªªª^^))Tiillff††ttccccxxxx)))))))))))))))^^^^ªªªª¬¬–––--˚˚'´´˙´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚---------˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´'''˚˚-––
ªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª^^-––––¬¬ªª^^^)TTiillff††ttccccxxxx)))))))))))))))^^^^ªªª¬¬¬––---˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚˚˚˚˚--------------˚''´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚----''˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
ª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª^-––––¬¬ªª^^))TTiillff††ttccccxxxxT))))))))))))))^^^^ªªª¬¬¬––--˚˚''´´´´´´''''˚˚˚˚˚˚-----------------'''''´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚----––˚˚˚˚˚˚˚------------˚˚˚˚''´''˚˚-––¬
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––––––––¬¬¬¬¬¬¬ªªªª-––––¬¬ªªª^^))Tiillff††tttcccccccTT))))))))))))^^^^^ªªª¬¬–––--˚˚''´´´´´''''˚˚˚˚˚˚------------------''''''''''''''''''''˚˚˚˚----––––¬˚˚˚-----------------˚˚˚''´''˚˚-––¬
¬¬¬¬¬–––––––––––––––––––––¬¬¬¬¬ªªª--–––¬¬¬ªª^^))TTillff††tttcccccccT)))))))))))))^^^^ªªª¬¬¬––--˚˚˚''´´´´'''''˚˚˚˚˚--------–––––––----'''''''''''''''''˚˚˚˚˚----––––¬¬¬--------––––––––-----˚˚'''''˚--–¬¬
––––––––––––––––––––––––––––¬¬¬¬¬ª--––––¬¬ªª^^))TTiillff††ttttccccc))))))))))))^^^^^ªªªª¬¬–––--˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚-------–––––––––––--'''''''''''''''˚˚˚˚˚----––––¬¬¬ªª-----–––––––––––––---˚˚˚''''˚-––¬ª
–––––––-----------------––––––¬¬¬¬---–––¬¬¬ªª^^))TTiillff†††ttttttt)))))))))))^^^^^ªªªª¬¬¬––---˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚-------––––––––––––-'''''''''''''˚˚˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªªª-––––––––––––––––––---˚˚'''˚˚-–¬¬ª
---------------------------–––––¬¬----–––¬¬ªªª^^))TTiillff††††ttttt))))))))^^^^^^^ªªªª¬¬¬–––--˚˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚-------––––––––––––-'''''''''''˚˚˚˚˚˚----––––¬¬¬ªªª^^–––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬––––--˚˚'''˚˚-–¬ªª
---˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------––––˚----–––¬¬ªªª^^))TTiillfff†††††††)))^^^^^^^^^^^ªªªª¬¬¬¬––---˚˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚---------–––––––––--'''''''''˚˚˚˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªªª^^^––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––--˚˚'''˚˚-–¬ª^
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----––˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))TTiilllffffffff^^^^^^^^^^^ªªªªªª¬¬¬¬–––---˚˚˚'''´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚------------------'''''''''˚˚˚˚˚˚˚----–––¬¬ªªª^^^^)–¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––--˚'''˚--–¬ª^
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----˚˚˚˚----––¬¬¬ªª^^))TTTiiillllffff^^^^^^^ªªªªªªªªª¬¬¬¬–––----˚˚˚'''´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----------------'''''''''˚˚˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªª^^^))¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª¬¬¬¬¬–––--˚'''˚--–¬ª^
'''''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚-''˚˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))TTTiiiilllllªªªªªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬––––----˚˚˚'''´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------''''''''''˚˚˚˚˚----–––¬¬ªªª^^^)))¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª¬¬¬¬¬––--˚˚''˚-––¬ª^
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''˚˚˚˚''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^)))TTTTiiiiiªªªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚'''´´´´´´'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''˚˚˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))))¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªª¬¬¬¬––--˚˚''˚-–¬¬ª^
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚˚----––––¬¬¬¬¬¬¬''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´'''''˚˚˚----––––¬¬'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚--–
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚----––––––¬¬¬''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚----––––¬¬'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''˚˚˚˚˚-----––––––'''''''''''''''˚˚˚˚˚'''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´''''˚˚˚˚---––––¬¬''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚˚-------––'''''''''''''''''''˚˚''''''''''''´˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´''''˚˚˚---––––¬¬''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚˚˚˚------''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''''''''´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´'''˚˚˚---––––¬¬'˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-˚˚˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´´´´´´''''''''''''''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚---´´´'''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´˙˙˙˙´´´´'''˚˚˚---––––¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚-––
´´´´´´´´´´´'''''''''''''''''''''''´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚´´´´´''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´'''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´˙˙´´´´'''˚˚˚---–––¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚''´´´''˚˚-––
''''''''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚´´´´´´''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚-------------´´´´´´´´´´´´´´´˙´´´'''˚˚˚---–––¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚--------˚˚˚˚˚''´´´''˚--––
''''''''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚´´´´´´´'''''''''˚˚˚˚˚˚˚----------''''''''˚˚˚˚˚˚˚--------––––––––––''''''''''´´´´´´´´´´'''˚˚˚--––––¬˚˚˚˚˚˚˚˚---------˚˚˚˚˚'''´´''˚--––
'''''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚-------–––––'''˚˚˚˚˚˚˚˚------––––––––––––––––'''''''''''''´´´´´´´´''˚˚˚---–––¬˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
'''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´''''''''''''''´´´´´´´´'''´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚-----––––––¬¬˚˚˚˚˚˚˚------––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚˚˚'''''''''´´´´´´'''˚˚---––––˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
''''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´''''''''''''''''''''''´´´´´´'´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚----–––––¬¬¬¬¬˚˚˚˚------–––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªª˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´´´´´''˚˚˚---–––˚˚˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
'''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´'''''˚˚˚˚˚----––––¬¬¬¬ªªª-------–––––¬¬¬¬ªªªªªª^^^^^^^^^^^----˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´´´'''˚˚---–––˚˚˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚'''´´''˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''''´´˙´´´´´´´'''''˚˚˚˚----–––¬¬¬¬ªªªª^----–––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^^))))))))^^---------˚˚˚˚˚˚˚''''´´´'''˚˚---––˚˚˚˚˚˚˚-----------˚˚˚˚'''´´'˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚--'''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''''˙˙´´´´´´''''˚˚˚˚----–––¬¬¬ªªªª^^^––––––¬¬¬¬ªªªª^^^^^))))))))))))))–––----------˚˚˚˚˚'''´´´''˚˚˚--––˚˚˚˚˚˚˚˚----------˚˚˚˚'''´´'˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚---'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´˙´´´´´´''''˚˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^))––––¬¬¬¬ªªªª^^^^))))TTTTTTTTTTTTT––––––––-------˚˚˚˚'''´´'''˚˚---–˚˚˚˚˚˚˚˚---------˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚˚˚'''´´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^)))–¬¬¬¬¬ªªªª^^^))))TTTTTiiiiiiiiiTT¬¬–––––––––-----˚˚˚˚'''´´''˚˚˚---'˚˚˚˚˚˚˚˚--------˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------˚˚˚˚˚˚''´´´´´´´''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªªª^^)))TT¬¬¬¬ªªªª^^^))))TTTTiiiiiiiiiiiiii¬¬¬¬¬––––––––-----˚˚˚'''´'''˚˚---'˚˚˚˚˚˚˚˚˚------˚˚˚˚˚˚'''´''˚˚--––
'''''''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚-----'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚---------------˚˚˚˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬ªªª^^)))TTT¬¬ªªªª^^^^)))TTTTiiiillllllllllii¬¬¬¬¬¬¬¬––––––-----˚˚˚'''´''˚˚˚--''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´''˚˚--––
''´´´´´´´´´''''''''''''˚˚˚˚˚˚-----''˚˚˚˚˚˚˚˚˚----------------˚˚˚˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^))TTTi¬ªªªª^^^^)))TTTiiiillllllllllllllªª¬¬¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚'''´'''˚˚˚-'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´''˚˚˚--––
´´´´´´´´´´´´´´'''''''''˚˚˚˚˚˚-----'˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚'´´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬ªªª^^))TTTiiªªªª^^^))))TTTiiilllllfffffffflllªªª¬¬¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚'''´''˚˚˚-'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´''˚˚---––
´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚˚-----'˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚˚´´´´´´´''''˚˚˚--–––¬¬ªª^^^))TTiiiªªª^^^^)))TTTiiilllllffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚'''´'''˚˚˚''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚''''´'''˚˚--–––
´´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚˚´´´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬ªª^^)))TTiiiªª^^^^)))TTTiiiillllfffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚˚''''''˚˚˚'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''''´'''˚˚---––¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚-----˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------------˚˚˚˚˚´´´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTTiilª^^^^)))TTTTiiillllffffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬¬–––––---˚˚˚˚''''''˚˚˚'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚''''''´'''˚˚˚--–––¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚-----'˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚----------------˚˚˚˚˚'´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬¬ªª^^))TTiiil^^^^^)))TTTiiiillllffffffffffffllªªªªª¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚˚''''''˚˚˚''''''''''''''''''''´'''˚˚˚---––¬¬
'´´´´´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚----''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚------------˚˚˚˚˚˚˚'´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬ªªª^^))TTiill^^^^))))TTTiiilllllffffffffffflllªªªª¬¬¬¬¬¬–––––----˚˚˚˚'''''''˚˚˚''''''''''''''''''´´'''˚˚˚---––¬¬¬
''''''´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚---'''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------˚˚˚˚˚˚˚˚''´´´´´´''''˚˚˚---––¬¬ªª^^))TTiiill^^^^)))TTTTiiilllllffffffffffllllªªª¬¬¬¬¬¬–––––-----˚˚˚''''''''˚˚˚'''''''''''''''''´´'''˚˚˚---––¬¬¬¬
'''''''''´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚˚˚--'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚'''´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬ªª^^))TTiilll^^^))))TTTTiiilllllffffffffllllliªª¬¬¬¬¬––––––----˚˚˚˚''''''''˚˚˚˚'''''''''''''''´´´'''˚˚˚---––¬¬¬ªª
´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´''''´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^˚˚˚-----––––¬¬¬¬¬ªªªªªªª^^^ªªªªªª˚''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´'''˙˙˙˙˙˙˙´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚˚-----
´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´'''''˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´´'''''˚˚˚---––¬¬¬ªªªª^^˚˚------––––¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªªª'''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚˚----––
´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´''''˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªªª^^^˚------––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªª¬'''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´''''''˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚˚----–––
´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙´´´´´´´´´´´´'''˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙´´´´´´´''''˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^^^)------––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªªªªªª¬'''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´'''''''´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚----––––¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''´´´´´´´´'''''˚˚˚---–––¬¬ªªª^^^)))----–––––¬¬¬¬¬ªªªªªª^^^^^^ªªªªªª¬'''''''''´´´´´´´´´´´´´´´'''''''''´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙´´´´''''˚˚˚---––––¬¬¬
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''´´´´´´´'''''˚˚˚---–––¬¬ªªª^^))))T--––––––¬¬¬¬ªªªªªª^^^^^^^^^ªªªªª¬'''''''''´´´´´´´´´´´´´'''''''''''´´´´´´´˙˙˙˙˙´´´´´'''˚˚˚---–––¬¬¬¬ª
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´'''''''˚´´´´´'''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^^)))TTT––––––¬¬¬¬¬ªªªªª^^^^^^^^^^^^ªªªª¬˚'''''''´´´´´´´˙´´´´'''''''˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´˙˙˙˙´´´´'''˚˚˚---––¬¬¬¬ªªª
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚´´´'''''˚˚˚˚---–––¬¬ªªª^^)))TTTii–––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^^^^^^^^^^^^^ªªª¬˚'''''''´´´´´´˙´´´´'''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´˙˙˙´´´´'''˚˚˚--–––¬¬¬ªªª^^
''´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''´´˙˙˙˙˙˙˙˙´´´´´´´´´´´´´''''''˚˚˚˚˚-'''''''˚˚˚˚---––¬¬¬ªª^^)))TTiiiil¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^^^^^))))))))^^^^^ªªª˚˚''''''´´´´´˙´´´´''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´˙˙˙´´´´''˚˚˚--–––¬¬ªªª^^^)
''''''´´´´´´´'''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´´´´'''''''˚˚˚˚˚---'''''˚˚˚˚---–––¬¬ªª^^^))TTiiillll¬¬¬ªªªªª^^^^^))))))))))))))^^^ªªª˚˚˚'''''´´´´´´´´´''''˚˚˚˚˚˚----˚˚´´´´´´´´´˙´´´´'''˚˚--–––¬¬ªª^^^)))
''''''''''''''''''''''''''''''''''´´´´´´´´´´´´´´´''''''''˚˚˚˚˚----–''˚˚˚˚˚---–––¬¬¬ªª^^))TTiiillffffªªªªª^^^^^))))))TTTTTTTT))))^^^ªª˚˚˚'''''´´´´˙´´´'''˚˚˚˚˚---------'´´´´´´´´˙´´´'''˚˚---––¬¬ªª^^))TTT
''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚´´´´´´´´´´'''''''''''˚˚˚˚˚----–––˚˚˚˚˚----–––¬¬ªª^^))TTiilllff††††^^^^^^^)))))TTTTTTTTTTTTTT))))^^ª˚˚˚˚''''´´´´´´´'''˚˚˚˚-----------'''´´´´´´˙´´´'''˚˚--––¬¬ª^^))TTTii
˚˚˚'''''''˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚----------''''''''''''''''''˚˚˚˚˚˚----––––¬˚˚˚----–––¬¬ªªª^^))TTiillff††tttt^^^)))))TTTTTTiiiiiiiiiiTTTT)))^^-˚˚˚˚'''´´´´´´´'''˚˚˚-----–––––--''''´´´´´˙´´´''˚˚--––¬¬ª^^))TTiiil
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----------––––--''''''''''''''˚˚˚˚˚˚˚˚----––––¬¬¬˚----–––¬¬¬ªª^^))TTiillff††ttcccc))))TTTTTTiiiiiilllllliiiiiTT))^^--˚˚˚''''´´´´´'''˚˚˚----–––––––––'''''´´´´´´´'''˚˚-––¬¬ª^^))Tiilllf
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚--------–––––––––––––––˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-----––––¬¬¬¬ª----–––¬¬ªªª^^))Tiillff††ttccxxxxTTTTTTiiiiilllllllllllllliiiTT))^---˚˚˚'''´´´´´''˚˚˚----––––––––––''''''´´´´´´''˚˚--–¬¬ªª^))Tiillff†
--------------–––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚-------–––––¬¬¬ªªª--–––¬¬¬ªª^^))TTiilff††ttccxxooooTiiiiiillllllfffffffffffllliiTT))---˚˚˚'''´´´´´''˚˚˚---––––¬¬¬¬–––˚'''''´´´´´´''˚˚-––¬ªª^))Tiilff†††
---------–––––––¬¬¬¬¬ªªªªªªªªªªªªª--------------------–––––¬¬¬ªªªª^––––¬¬¬ªª^^))TTillff†ttccxxoooaaaiiillllllffffff††††††ffffflliiTT)–---˚˚˚'''´´´'''˚˚---–––¬¬¬¬¬¬¬¬–˚˚'''''´´´´´''˚--–¬¬ª^^)Tiilff††tt
–––––––––––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^^^^^^^^^^–––----------––––––––––¬¬¬¬ªªª^^^–––¬¬¬ªª^^))TTillff†ttcxxooaaaAAAlllllfffff††††††††††††††ffflliiTT––---˚˚'''´´´''˚˚˚--–––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚''''´´´´''˚˚--–¬ªª^)TTilff†ttcc
–––––––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^)))))))TTTT))–––––––––––––––––––¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^)––¬¬¬ªª^^))TTillff†ttcxxooaaAAXXXfffffff†††††ttttttttttt†††fflliiT–––--˚˚˚''´´´''˚˚---––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬˚˚˚˚'''´´´´''˚˚-––¬ª^))Tilff†ttccx
¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^^))))TTTTTiiiiiiiT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªª^^^^))¬¬¬¬ªª^^))TTiilff†ttcxxoaaAAXXXXSffff†††††tttttttttttttttt††fflliT¬––---˚˚''´´´''˚˚--–––¬¬¬¬ªªªªª¬¬˚˚˚˚''''´´´''˚--–¬¬ª^)Tiilf†ttcxxo
¬¬¬¬¬¬ªªªªª^^^)))TTTTiiiilllllllllªªªªªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ªªªªªªªª^^^^)))¬¬¬ªªª^^))Tiillf††tcxxooaAAXXXSSS†††††††tttttcccccccccctttt††fflii¬–––--˚˚'''´´''˚˚--––¬¬¬¬ªªªªªªª¬-˚˚˚˚'''´´´''˚--–¬ª^^)Tilf††tcxxoo
¬ªªªªªªª^^^^)))TTiiillllffffffffff^^^ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª^^^^^))))T¬¬ªªª^^))TTiilff†tccxooaaAXXXSSS©†††††tttttcccccccccccccctt†††flli¬¬––--˚˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªªªªªª-˚˚˚˚'''´´´''˚-––¬ª^)TTilf†tccxooa
ªªªªªª^^^)))TTTiiillffff††††††††††)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^))))TT¬¬ªªª^^))TTillf††tccxooaAAXXSSS©©†††ttttttccccccccxccccccttt††ffli¬¬––---˚˚''´´''˚˚--––¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚'''´´´'˚˚-––¬ª^)Tilff†tcxxoaa
ªªª^^^^)))TTTiilllff†††tttttcccctt)))))))))))^^^^^^^^^^^^^^)))))TTT¬ªªª^^^))Tiillf††tccxooaAAXXSSS©©††ttttttccccccccxxxxccccctt††ffli¬¬––---˚˚''´´''˚--––¬¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-–¬¬ª^)Tilf†ttcxooaA
ª^^^^^)))TTiiillff††tttccccxxxxxxcTTTTTTT))))))))))))))))))))))TTTT¬ªªª^^^))TTillf††tccxooaAAXXXSSS©†††ttttttcccccccccccccccttt††ffli¬¬–––--˚˚''´´'˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaaA
^^^^^)))TTiillff†††ttccxxxxooooooxiiiTTTTTTTTTTTT)))))))))))))TTTTTªªªª^^^))TTillff†ttcxxoaaAAXXXSSS††††ttttttcccccccccccccctt†††flli¬¬––---˚˚''´´'˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaaA
^^^^)))TTiillff††ttccxxxoooaaaaaaoiiiiiiiiiiTTTTTTTTTTTTT)))TTTTTTT¬ªªªª^^))TTiillf††tccxooaaAAXXXXS†††††††ttttttccccccccctttt††fflii¬¬––--˚˚˚''´''˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaAA
^^^)))TTTiillf††ttccxxooaaaaAAAAAalllllliiiiiiiiiTTTTTTTTTTTTTTTTTT¬ªªªª^^^))TTiilff††tccxxooaaAAAXXffff††††††tttttttttttttt†††fflliT¬¬––--˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªª^^^ªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tcxxoaaA
^^^)))TTiillff††tccxxooaaAAAAAAAAAflllllllllliiiiiiiiTTTTTTTTTTTTTT¬¬ªªªª^^^))TTiilff††tccxxoooaaaAAffffffff†††††††††tt††††††ffflliiT¬––---˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªª^ªªªª---˚˚˚''´´´'˚˚-–¬ªª^)Tilf†tccxoaaA
^^^)))TTiillf††ttcxxooaaAAXXXXXXXXfffffllllllllliiiiiiiTTTTTTTTTTTT¬¬¬ªªªª^^^))TTiillf††ttccxxxoooaalllllllfffffff††††††††ffffllliiT)–––--˚˚˚''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-–¬¬ª^)Tilf†ttcxooaa
^^^^))TTiillf††tccxooaaAAXXXXSSSSXffffffffflllllllliiiiiTTTTTTTTTTT¬¬¬¬¬ªªª^^^))TTiillff††ttcccxxxxxiiiiillllllllfffffffffflllliiTT))––---˚˚'''´´''˚˚--––¬¬¬ªªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-–¬¬ª^)Tilff†tcxxoaa
ª^^^))TTiillf††tccxooaAAXXXSSSSSSS††fffffffffflllllliiiiiTTTTTT))))¬¬¬¬¬¬¬ªªª^^)))TTiillff†††tttccccTTTTiiiiiiiillllllllllliiiiTTT))^–---˚˚˚''´´´''˚˚--––¬¬¬¬ªªªªªªªªª--˚˚˚˚''´´´'˚˚-––¬ª^)Tiilf†tccxooa